New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice

1. člen

Za 7. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/07) se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen

V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje, ne izplačuje nova sejnina.

Za korespondenčno sejo se ne izplačuje sejnina.«

2. člen

Besedilo 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljeno delo, ki se oblikuje kot:

– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji,

– nagrada za izvedbo nadzora.

Sejnina za predsednika nadzornega odbora, ki velja tudi za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah ostalih delovnih teles, znaša 70,00 EUR neto.

Sejnina za člane nadzornega odbora znaša 57,50 EUR neto.

Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v skladu s programom dela ali sklepom nadzornega odbora, se za predsednika nadzornega odbora oblikuje v višini:

– 2 sejnin za udeležbo na redni seji občinskega sveta na opravljen zahteven nadzor,

– 1 sejnine za udeležbo na redni seji občinskega sveta na opravljen manj zahteven nadzor.

Članom nadzornega odbora pripada nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v znesku, ki je enak 80% nagrade predsednika nadzornega odbora.

Nadomestilo za opravljeno delo se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.«

3. člen

Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije ter njihovi namestniki, imajo ob volitvah članov občinskega sveta in župana, pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.

Ob vsakih drugih volitvah, razen volitev članov občinskega sveta in župana, višino nadomestila članom volilnih organov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glede na obseg volilnih opravil. Višina nadomestila ne sme presegati 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakem izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na območju celotne občine, pravico do nadomestila v višini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.

Za posebne oblike glasovanja (predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike) višino nadomestila predsedniku, članom ter njihovim namestnikom določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog občinske volilne komisije, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah, glede na čas in obseg glasovanja.«

4. člen

Za 11. členom pravilnika se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen

Odgovornemu uredniku občinskega glasila pripada plačilo v višini 700,00 EUR neto na posamezno številko glasila.

Uredniku prispevkov v madžarskem jeziku pripada plačilo v višini 23,00 EUR neto na posamezno stran glasila v madžarskem jeziku.

Plačilo jima ne pripada za objave v uradnih objavah, ki so kot priloga glasilu.«

5. člen

V 16. členu pravilnika se besedilo: »uredniškega odbora« nadomesti z besedilom: »uredništva glasila«.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 2. 2011.

Št. 032-00019/2011-3

Moravske Toplice, dne 21. aprila 2011

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.