New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 23. 9. 1999 sprejel

 

 

P R O G R A M    P R I P R A V E

 

 

sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, za območje občine Veržej (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)

 

 

1. člen

 

 

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

 

 

S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev planskih aktov, subjekti, ki sodelujejo pri spremembi in dopolnitve planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave potrebnih sestavin ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.

 

 

2. člen

 

 

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

 

 

Spremembe in dopolnitve planskih aktov se nanašajo na:

 

 

– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med sedanjo Občino Veržej in Občino Ljutomer,

 

 

– spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč,

 

 

– preveritev dejanskega stanja,

 

 

– programsko zasnovo za novo traso obvoznice Veržej,

 

 

– programsko zasnovo stanovanjsko-obrtne cone,

 

 

– programsko zasnovo za vzletno pristajalno stezo ultra lahkih letal in helikopterja,

 

 

– programsko zasnovo Športno-rekreacijskega centra Veržej,

 

 

– določitev vodovarstvenih pasov za naselje Bunčani,

 

 

– določitev lokacije za bencinski servis.

 

 

3. člen

 

 

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

 

 

Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag se določi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNPP.

 

 

Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Veržej oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.

 

 

4. člen

 

 

Sodelujoči organi in organizacije

 

 

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi in spremembah planskih aktov so:

 

 

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS Murska Sobota,

 

 

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,

 

 

– MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Murska Sobota,

 

 

– Zavod za gozdove, Območna enota G. Radgona,

 

 

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,

 

 

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,

 

 

– Telekom Slovenije PE Murska Sobota,

 

 

– Elektro Maribor, PE G. Radgona,

 

 

– MOP, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana,

 

 

– in drugi upravljalci komunalne infrastrukture.

 

 

5. člen

 

 

Terminski plan

 

 

S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve planskih aktov se prične v septembru 1999.

 

 

Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku treh mesecev po prejemu vseh strokovnih podlag.

 

 

Župan Občine Veržej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov; sklep se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Veržej in traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

 

 

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Veržej.

 

 

Občani, organi, organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov.

 

 

V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov posreduje v obravnavo občinskemu svetu občine Veržej.

 

 

Župan Občine Veržej zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve.

 

 

V roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izvajalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov.

 

 

Župan Občine Veržej posreduje dopolnjen osnutek s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje.

 

 

Po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje župan Občine Veržej usklajen predlog planskih aktov občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

 

 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva

 

 

Za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Veržej.

 

 

7. člen

 

 

Ta program priprave začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-2/99

 

 

Veržej, dne 12. oktobra 1999.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.