New Page 1

 

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/2000) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/2003 – u.p.b.) je Občinski svet občine Črnomelj na 18. redni seji dne 4. 11. 2004 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

 

 

1. člen

 

 

V pravilniku o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Uradni list RS, št. 25/00) se spremeni 4. člen in se pravilno glasi:

 

 

    »Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:

 

 

    1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala;

 

 

    2. mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski obrat nahaja;

 

 

    3. potrdilo o plačilu komunalne takse in ostalih obveznosti, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj.

 

 

    Soglasje, mnenje in potrdilo iz prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge, sicer se šteje za neveljavno.

 

 

    V primeru, da soglasje, mnenje ali potrdilo ni podano, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.«

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 30600/00026/2000

 

 

Črnomelj, dne 4. novembra 2004.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.