New Page 1

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo OV 2/98 in 7/98, odl. US št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 14. redni seji 23.12.2004 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 543/1 in 543/2  k.o. Skaručna, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 543/1 - pot v izmeri 3058 m2 - in l.p. na parc. št. 543/2 k.o.  - pot v izmeri 1002 m2 - se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Z dnem objave tega sklepa v Uradnem glasilu Občine Vodice  zaradi napake pri navedbi k.o. preneha veljati Sklep o ukinitvi javnega dobra, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Vodice v št. 15/2004.

 

 

Številka> 032-01-001/04-040

 

 

Datum> 28.2.2005

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.