New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 5. 7. 2004 sprejel

S K L E P

o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora

I

Ugotovi se, da je Metki Hren, univ. dipl. ekonomist, prenehala funkcija članice Nadzornega odbora Občine Zreče, kjer je opravljala naloge predsednice Nadzornega odbora.

II

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.