New Page 1

Evidenca o članih volilnih organov

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o članih volilnih organov
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Izplačilo priznanih nagrad za sodelovanje pri lokalnih volitvah

V tej evidenci se nahajajo naslednji podatki: osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), številka tekočega računa.

5. Pravne podlage: Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/ SOP 1993-01-2630
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): lokalne volitve
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.1.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si