New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 14. člena Akta o ustanovitvi javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin 12/13) je Svet zavoda na svoji 17. dopisni seji od 26. 3. 2013 do 27. 3. 2013, sprejel

STATUT

JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE

I.  Temeljne določbe

1. člen

Javni zavod Center za mlade Ruše (v nadaljevanju: zavod) je ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mlade, kulturo, šport, turizem, podjetništvo in druge razvojne dejavnosti na območju Občine Ruše (v nadaljevanju: občina).

2. člen

(1) Ime zavoda je: JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE.

(2) Skrajšano ime zavoda je: CEZAM

(3) Sedež zavoda je: Ruše, Mariborska 31

3. člen

Zavod je samostojna pravna oseba in ima vsa pooblastila za nastopanje v pravnem prometu.

4. člen

(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za izvajanje dejavnosti zavoda.

 

II. Namen in dejavnosti zavoda

5. člen

(1) Zavod izvaja dejavnosti na področju:

·      interesnih dejavnosti mladih in otrok,

·      kulturnega in športnega udejstvovanje,

·      izobraževanja, informiranja in svetovanja,

·      podjetništva in turizma,

·      ustvarjalnega preživljanja prostega časa, zabave in sprostitve,

·      humanitarnih akcij in aktivnosti,

·      občinsko, medobčinsko in mednarodno sodelovanje na različnih področjih,

·      drugo po izbiri mladih,

·      upravljanja z objekti.

(2) Zavod je pooblaščen, da kot javno službo v javnem interesu izvaja vse naloge, ki pomenijo izvajanje nalog ustanovitelja na področju mladinskih dejavnosti, kulture, športa, turizma in podjetništva.

(3) Zavod lahko na podlagi sklenjenih pogodb upravlja z objekti, ki so v lasti ustanovitelja.

(4) Ostale naloge v skladu z aktom o ustanovitvi opravlja kot gospodarsko dejavnost.

6. člen

(1) Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve

18.12 Drugo tiskanje

18.120 Drugo tiskanje

18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

46.1 Posredništvo

46.16 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.18 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.19 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.19 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.21 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

47.24 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo

47.61 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.63 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

47.64 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.65 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki

47.71 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.72 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.75 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom

47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

47.79 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.82 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

I GOSTINSTVO

55 Gostinske nastanitvene dejavnosti

55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.201 Počitniški domovi in letovišča

55.202 Turistične kmetije s sobami

55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča

55.209 Druge nastanitve za krajši čas

55.3 Dejavnost avtokampov, taborov

55.30 Dejavnost avtokampov, taborov

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

55.90 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

56 Dejavnost strežbe jedi in pijač

56.1 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.101 Restavracije in gostilne

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.103 Slaščičarne in kavarne

56.104 Začasni gostinski obrati

56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi

56.21 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.29 Druga oskrba z jedmi

56.290 Druga oskrba z jedmi

56.3 Strežba pijač

56.30 Strežba pijač

56.300 Strežba pijač

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

58 Založništvo

58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo

58.11 Izdajanje knjig

58.110 Izdajanje knjig

58.12 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.13 Izdajanje časopisov

58.130 Izdajanje časopisov

58.14 Izdajanje revij in druge periodike

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.19 Drugo založništvo

58.190 Drugo založništvo

59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

59.1 Filmska in video dejavnost

59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,

video filmov, televizijskih oddaj

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,

video filmov, televizijskih oddaj

59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.14 Kinematografska dejavnost

59.140 Kinematografska dejavnost

59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

63 Druge informacijske dejavnosti

63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov

63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.12 Obratovanje spletnih portalov

63.120 Obratovanje spletnih portalov

63.9 Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje

63.99 Drugo informiranje

63.990 Drugo informiranje

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

68 Poslovanje z nepremičninami

68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

69 Pravne in računovodske dejavnosti

69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje

70.21 Dejavnost stikov z javnostjo

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73 Oglaševanje in raziskovanje trga

73.1 Oglaševanje

73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti

74.2 Fotografska dejavnost

74.20 Fotografska dejavnost

74.200 Fotografska dejavnost

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

77 Dajanje v najem in zakup

77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.21 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem

77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem

77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.4 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

77.40 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti

79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

79.11 Dejavnost potovalnih agencij

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

80.1 Varovanje

80.10 Varovanje

80.100 Varovanje

81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice

81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.2 Čiščenje

81.21 Splošno čiščenje stavb

81.210 Splošno čiščenje stavb

81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.29 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

81.30 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

82.1 Pisarniške dejavnosti

82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.2 Dejavnost klicnih centrov

82.20 Dejavnost klicnih centrov

82.200 Dejavnost klicnih centrov

82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje

82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.99 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

P IZOBRAŽEVANJE

85 Izobraževanje

85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

85.60 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

90.01 Umetniško uprizarjanje

90.010 Umetniško uprizarjanje

90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.03 Umetniško ustvarjanje

90.030 Umetniško ustvarjanje

90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov

91.011 Dejavnost knjižnic

91.012 Dejavnost arhivov

91.02 Dejavnost muzejev

91.020 Dejavnost muzejev

91.03 Varstvo kulturne dediščine

91.030 Varstvo kulturne dediščine

91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

92 Prirejanje iger na srečo

92.0 Prirejanje iger na srečo

92.00 Prirejanje iger na srečo

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas

93.1 Športne dejavnosti

93.11 Obratovanje športnih objektov

93.110 Obratovanje športnih objektov

93.12 Dejavnost športnih klubov

93.120 Dejavnost športnih klubov

93.13 Obratovanje fitnes objektov

93.130 Obratovanje fitnes objektov

93.19 Druge športne dejavnosti

93.190 Druge športne dejavnosti

93.2 Druge dejavnosti za prosti čas

93.29 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S DRUGE DEJAVNOSTI

94 Dejavnost članskih organizacij

94.1 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj

94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

94.12 Dejavnost strokovnih združenj

94.120 Dejavnost strokovnih združenj

94.99 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

96 Druge storitvene dejavnosti

96.0 Druge storitvene dejavnosti

96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost

96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

96.04 Dejavnosti za nego telesa

96.040 Dejavnosti za nego telesa

96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

(2) Skladno s predpisi in s soglasjem ustanovitelja lahko zavoda dejavnost razširi ali spremeni.

 

III.  ORGANI ZAVODA

7. člen

Zavod ima naslednje organe:

·      svet zavoda,

·      direktorja,

·      strokovni svet.

 

IV.  Svet zavoda

8. člen

(1) Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

·      en (1) predstavnik delavcev zavoda,

·      dva (2) predstavnika ustanovitelja,

·      dva (2) predstavnika porabnikov oz. zainteresirane javnosti.

(2) V svet zavoda enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta statut, dva predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Vsak po enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujeta župan občine in direktor zavoda na osnovi prejetih kandidatur, ki so jih na javni poziv vložila društva in zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Ruše.

(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. 

9. člen

(1) Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja.

(2) Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.

(3) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje tričlanska volilna komisija, ki vodi postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda in opravlja vsa dejanja v zvezi z izvedbo volitev ter v zvezi s tem sprejema ustrezne sklepe.

(4) Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.

10. člen

(1) Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednika izmed sebe izvolijo člani komisije. Člani komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.

(2) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi ime kandidata, ki je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.

11. člen

(1) Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda imajo najmanj trije zaposleni delavci. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.

(2) Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in morebitne druge zahtevane podatke.

12. člen

(1) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.

(2) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

(3) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kakor enega kandidata.

13. člen

(1) Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi najkasneje v petih dneh od dneva volitev.

14. člen

(1) Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu, če nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih ne more več opravljati svoje funkcije, ali na podlagi odpoklica.

(2) Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata sveta, se izvedejo nadomestne volitve.

(3) Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.

(4) Če predstavnik delavcev s pisno odpovedjo odstopi s funkcije člana sveta zavoda, če mu preneha delovno razmerje v zavodu ali če nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih ne more več opravljati svoje funkcije, njegov mandat v svetu zavodu preneha z dnem, ko svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep.

(5) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica vodi volilna komisija.

(6) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.

(7) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.

(8) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.

15. člen

(1) Dva predstavnika ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ruše na način in po postopkih opredeljenih v veljavnih predpisih.

(2) Mandat predstavniku ustanovitelja v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, če nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih ne more več opravljati svoje funkcije, ali na podlagi odpoklica. Če predstavnik ustanovitelja s pisno odpovedjo, ki jo naslovi na svet zavoda in ustanovitelja, odstopi s funkcije člana sveta zavoda ali če nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih ne more več opravljati svoje funkcije, mu mandat v svetu zavodu preneha z dnem, ko svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep.

(3) Odpoklic predstavnika ustanovitelja lahko predlaga najmanj ena tretjina svetnikov občinskega sveta. Zahteva za odpoklic, ki opredeljuje razloge za odpoklic in priložene podpise občinskih svetnikov, se vloži na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja seznani člana sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, z razlogi za odpoklic in ga pozove, da se v roku 10 dni o njih izjasni. O odpoklicu člana sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, nato odloča občinski svet.

(4) V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda, ki je imenovan s strani ustanovitelja, se za čas do izteka mandata izvoli novi član po istem postopku kot je bil izvoljen razrešeni član.

16. člen

(1) Javni poziv za izbor dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti pripravi zavod istočasno s sklepom o razpisu volitev za predstavnika delavcev v svetu zavoda.

(2) Javni poziv se objavi na uradni spletni strani zavoda in občine.

(3) Predlog za kandidaturo mora vsebovati najmanj naziv in naslov predlagatelja, podatke o kandidatu, njegovo pisno soglasje h kandidaturi in opis dosedanjih izkušenj na področjih, ki jih pokriva zavoda. Kandidati do dopolnjenega 29 leta imajo prednost pri izbiri med kandidati.

(4) Izmed prispelih kandidatur direktor zavoda in župan občine izbereta vsak po enega predstavnika, ki ga s sklepom imenujeta v svet zavoda.

(5) Imenovani član sveta zavoda je predčasno razrešen, če odstopi ali nastopijo druge okoliščine, zaradi katerih ne more več opravljati svoje funkcije.

(6) V primeru predčasne razrešitve imenovanega člana sveta zavoda, se za čas do izteka mandata sveti zavoda imenuje novi član po istem postopku kot je bil imenovan razrešeni član.

17. člen

(7) Direktor zavoda skliče konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.

18. člen

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

·      nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

·      obravnava poročilo o izvajanju nadzora in o ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,

·      voli predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda,

·      razpisuje volitve predstavnikov delavcev in izda javni poziv za imenovanje predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda,

·      imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta na predlog predsednika sveta zavoda,

·      imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog,

·      ocenjuje delo direktorja,

·      daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,

·      sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

·      sprejema statut in druge splošne akte zavoda,

·      sprejema program dela in razvoja zavoda,

·      sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda s predhodnim mnenjem ustanovitelja,

·      v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva po posameznih področjih dela,

·      odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki s soglasjem ustanovitelja,

·      obravnava in sprejema poročila o poslovanju med letom in o tem po potrebi poroča ustanovitelju,

·      nadzira izvajanje programov dela in razvoja,

·      sprejema cenik storitev,

·      daje soglasje k izvajanju aktivnosti zavoda na območjih drugih občin,

·      daje direktorju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,

·      predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti,

·      opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

19. člen

(1) Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti namestnik predsednika.

(2) Svet zavoda je sklepčen, če je prisotna večina njegovih članov.

(3) Svet zavoda sprejme odločitev z večino opredeljenih glasov prisotnih članov. V primeru izenačenega števila glasov, odloči glas predsednika oziroma njegovega namestnika, če je predsednik odsoten.

(4) Svet zavoda lahko način svojega delovanja uredi s poslovnikom.

 

20. člen

(1) Svet zavoda je imenovan za dobo 4 let.

(2) Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno imenovana oziroma izvoljena, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma.

(3) Če je član sveta zavoda razrešen pol leta pred potekom mandata, se ne imenuje novega člana, razen v primeru, če se razreši več kot polovica članov svet ali če se predčasno razrešijo vsi predstavniki ustanovitelja.

(4) Direktor zavoda je dolžan o prenehanju mandata sveta zavoda obvestiti ustanovitelja vsaj 60 dni pred potekom mandata.

 

V.  Poslovodni organ zavoda (direktor)

21. člen

(1) Poslovodni organ zavoda je direktor, ki je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

(2) Direktor je za svoje delo in delo zavoda odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.

22. člen

Direktor ima pristojnosti in pooblastila, da:

·      predstavlja in zastopa zavoda,

·      organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,

·      zagotavlja zakonitost poslovanja in pogoje za delo ter izvršuje sklepe organov zavoda,

·      podpisuje akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda,

·      pripravlja ter predlaga program dela in razvoja zavoda,

·      pripravlja ter predlaga finančni načrt, zaključni računa, cenik storitev in na zahtevo sveta zavoda tudi medletna poročila o poslovanju,

·      predlaga prerazporeditve sredstev po posameznih področjih dela in razporeditev presežkov nad odhodki,

·      predlaga poslovno politiko zavoda, splošne akte in ukrepe za njihovo izvajanje,

·      sprejema kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda ter izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,

·      sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja na osnovi potrjenega finančnega načrta,

·      odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev,

·      na zahtevo ustanovitelja pripravlja poročila in predloge v zvezi z delovanjem in poslovanjem zavoda,

·      opravlja druge naloge, določene s predpisi ali po nalogu sveta zavoda.

VI.  Imenovanje in razrešitev direktorja

23. člen

Mandat direktorja traja 5 leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.

24. člen

(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje splošne pogoje določene s predpisi in naslednje pogoje:

·      najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolska strokovna (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

·      najmanj pet let delovnih izkušenj,

·      strokovno poznavanje vsaj dveh področij na katerih deluje zavod,

·      izkušnje z delom z mladimi ali za mlade,

·      sposobnost za organiziranje in vodenje dela,

·      izkušnje s pripravo in izvajanjem projektov,

·      aktivno znanje slovenskega jezika,

·      znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni;

(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti tudi življenjepis na predpisanem obrazcu z opisom dosedanje poklicne kariere, vizijo razvoja zavoda, poslovni načrt in predlog programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

25. člen

(1) Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po pridobitvi predhodnega mnenja Sveta zavoda. Javni razpis objavi pristojni organ ustanovitelja. Ustanovitelj lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za povabljene kandidate.

(2) Svet zavoda lahko da mnenje iz prvega odstavka tega člena tudi za druge kandidate, ki so se uvrstili v izbirni postopek.

(3) Če svet zavoda ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.

(4) Če se na razpis ni prijavil nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.

(5) Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem v imenu sveta zavoda pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.

26. člen

(1) Ustanovitelj razreši direktorja pred potekom mandata:

·      če direktor sam zahteva razrešitev,

·      če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu.

·      če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,

·      če neutemeljeno ne izvršuje zakonitih sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

·      če z nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,

·      če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

(2) Ustanovitelj lahko razreši direktorja pred potekom mandata tudi:

·      če bi nastopile bistvene spremembe dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen,

·      če bi prišlo do spremembe ustanoviteljstva, ki bi zadevala ustanoviteljski delež, večji od polovice potrebnih sredstev za delovanje zavoda.

(3) Pred razrešitvijo direktorja si mora ustanovitelj pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda in seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da soglaša z razrešitvijo.

(4) Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo.

27. člen

(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma ni bil izpeljan redni postopek imenovanja oziroma če se v razpisnem roku ni nihče prijavil ali če ni bil nihče izmed prijavljenih kandidatov imenovan za direktorja, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed zaposlenih v zavodu ali izmed kandidatov, ki so se prijavili na javni razpis za direktorja, s soglasjem župana.

(2) Vršilca dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.

VII.  Strokovni svet

28. člen

(1) Strokovni svet zavoda imenuje svet zavoda in šteje najmanj 5 članov. Število članov mora biti neparno.

(2) Za člana strokovnega sveta je lahko imenovana za posamezne dejavnosti zavoda usposobljena oseba.

(3) Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov.

(4) Stališča, mnenja, predloge in druge odločitve sprejema z večino navzočih članov na seji.

29. člen

Strokovni svet opravlja naslednje naloge:

·      obravnava vprašanja s strokovnih področij dela zavoda,

·      odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,

·      določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,

·      daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,

·      imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog,

·      opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda.

VIII. Organizacija zavoda

30. člen

Zavod izvaja svojo dejavnost praviloma na svojem sedežu. Notranjo organizacijo, način dela in poslovanja, število in delovno področje sodelavcev ter način organiziranja ter delovanja določi direktor z organizacijskim aktom s predhodnim mnenjem ustanovitelja.

IX.  Sredstva za delo

31. člen

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:

·      iz sredstev ustanovitelja,

·      iz sredstev države in evropskih sredstev,

·      z opravljanjem registrirane lastne dejavnosti pod pogoji in na način, določen s predpisi,

·      s subvencijami in drugim sofinanciranjem,

·      s sponzorstvom in donatorstvom in

·      iz drugih virov, v skladu z zakonom.

32. člen

(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja.

(2) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, pri čemer lahko s stvarnim premoženjem v upravljanju razpolaga le skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti in njihovih pravnih oseb.

(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Gospodarjenje z nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja, nadzira ustanovitelj.

(4) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

33. člen

(1) Višino sredstev za financiranje zavoda s strani proračuna ustanovitelja določi ustanovitelj na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana.

(2) Podlaga za transfer iz proračuna ustanovitelja je s strani sveta zavoda potrjen program dela. O zagotavljanju letnih sredstev iz proračuna ustanovitelja se sklene pogodba o financiranju.

34. člen

(1) Presežek prihodkov nad dohodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.

(2) Primanjkljaj zavoda krije ustanovitelj, če nastane pri dogovorjenem izvajanju dejavnosti, v skladu z določili akta o ustanovitvi.

X.  Nadzor

35. člen

(1) Nadzor nad delom zavoda opravlja 3 članski nadzorni odbor, ki ga imenuje ustanovitelj za mandatno dobo 4 let. Predsednika nadzornega odbora imenujejo člani nadzornega odbora na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor zavoda.

(2) Imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora določi ustanovitelj s svojimi predpisi.

(3) Nadzorni odbor lahko sprejme poslovnik, v katerem opredeli način in delovanje.

36. člen

(1) Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen in neodvisen.

(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu vezan na veljavne predpise. Nadzorni odbor opravlja svoje naloge pošteno, strokovno, vestno in nepristransko.

37. člen

(1) Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost delovanja zavoda, smotrnost in namenskost porabe sredstev ter finančno poslovanje zavoda.

(2) Nadzorni odbor obvesti svet zavoda in ustanovitelja o ugotovljenih nepravilnostih ter predlaga ukrepe in roke za odpravo nepravilnosti.

XI. Splošni akti zavoda

38. člen

(1) Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

(2) Drugi splošni akti so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo druga razmerja, pomembna za upravljanje in poslovanje zavoda, ki jih sprejme direktor. Če tako določa ta statut ali drugi predpisi, mora pred sprejemom pridobiti predhodno mnenje ali soglasje sveta zavoda.

 

XII.  Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda

39. člen

Delavci uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja, kolektivno pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.

XIII.    Prehodne in končne določbe

40. člen

Svet zavoda, strokovni svet in nadzorni odbor v sedanji sestavi opravljajo svojo funkcijo do izteka tekočega mandata. Svet zavoda, strokovni svet in nadzorni odbor v novi sestavi se konstituirajo po določilih tega statuta in akta o ustanovitvi.

41. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut javnega zavoda Center za mlade Ruše (MUV, št. 19/01 in 2/12).

42. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 27/03/2013-01

Datum: 3. april 2013

 

Javni zavod center za mlade Ruše

Tone Cencič, predsednik sveta zavoda