New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 18. redni seji, dne 11.6.2014, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:

·       parc. št. 1633/1, k.o. (506) Žetale (ID 2337902), zemljišče v izmeri 6190 m2,

·       parc. št. 1633/2, k.o. (506) Žetale (ID 1497812), zemljišče v izmeri 1033 m2 in

·       parc. št. 1627/0, k.o. (506) Žetale (ID 322413), zemljišče v izmeri 878 m2.

 

II.

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična številka: 1357999, do 1/1 do celote.

 

III.

Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0018/2014-19

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan