New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo in 58/12) je Občinski svet občine Podlehnik na 14. redni seji, dne 12. 12. 2012 sprejel

 

 

CENIK

 

 

NAJEMNIN ZA NEKMETIJSKO RABO ZA LETO 2013

 

 

Najemnine za nekmetijsko rabo se oblikujejo tržno na podlagi javno objavljene ponudbe, pri čemer so podlaga za določitev višine najemnine oziroma za objavo izklicne cene, vrednosti navedene v tabeli št. 1.

 

 

Ne glede na prejšnjo določbo se lahko najemne pogodbe pri katerih je znesek letne najemnine nižji od vrednosti 10.000,00 EUR, sklenjeno brez javne objave, neposredno z najemnikom.

 

 

Tabela št. 1: Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2013

 

 

namen uporabe

minimalna letna najemnina

funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot, zelenica...)

0,4439 €/m2

funkcionalno zemljišče k poslovnemu objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot, zelenica...)

0,8732 €/m2

odprto skladišče za les, gradbeni material ...

0,4439 €/m2

športna igrišča (nogometno, lokostrelsko, vadišča za živali, tenis, kamp, …)

0,0443 €/m2

Najemnina se obračunava glede na dejansko trajanje najema.

 

 

Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja kot 81,49 €.

 

 

V primeru neusklajene javne ponudbe za najem zemljišča se na ponovljenem razpisu lahko najemnina zniža. Zniža se lahko večkrat, vsakokrat največ za 25% od predhodno objavljene cene, tudi pod višino minimalne letne najemnine iz tabele št. 1 tega cenika.

 

 

Objavljen cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.

 

 

Številka: 030-2/2012

 

 

Datum: 12. december 2012

 

 

 

Občina Podlehnik

 

Župan Marko Maučič