New Page 1

Evidenca razporeditve zaposlenih na delovno dolžnost

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca razporeditve zaposlenih na delovno dolžnost
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Določitev svoje organizacije in načina dela v vojnem stanju, zagotovitev nepretrganega opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.

V tej evidenci se nahajajo naslednji podatki: Priimek, ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, rojstni datum, telefonska številka doma, telefonska številka, datum razporeditve na delovno dolžnost.

5. Pravne podlage: 71. člen Zakona o obrambi /ZObr/ SOP 1994-01-2980
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): obrambna politika
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 14.1.1995
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si