Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 129/00 in 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/2000) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 3. redni seji, dne 10. februarja 2003, sprejel
 
ODLOK
 
 
o proračunu občine Rače-Fram za leto 2003
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se za proračun Občine Rače-Fram za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
 
Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne uporabnike sredstev proračuna - ožje dele lokalnih skupnosti , to sta Krajevna skupnost Rače in Krajevna skupnost Fram.
 
2. VIŠINA PRORAČUNA
 
 
2. člen
 
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini, vključno s prejemki KS in vsi izdatki občine, vključno z izdatki KS.
 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
Skupina/Podskupina kontov
v 000 SIT
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun leta 2003
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
749.139
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
535.262
 
 
70 DAVČNI PRIHODKI
407.407
 
 
700 Davki na dohodke in dobiček
260.777
 
 
703 Davki na premoženje
113.148
 
 
704 Domači davki na blago in storitve
33.482
 
 
706 Drugi davki
/
 
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI
127.855
 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
11.800
 
 
711 Takse in pristojbine
3.800
 
 
712 Denarne kazni
105
 
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.000
 
 
714 Drugi nedavčni prihodki
- občina
- KS
65.280
3.870
 
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI
5.000
 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
 
 
721 Prihodki od prodaje zalog
/
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
5.000
 
 
73 PREJETE DONACIJE
/
 
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
/
 
 
731 Prejete donacije iz tujine
/
 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI
208.877
 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
208.877
 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ KS)
754.509
 
 
40 TEKOČI ODHODKI
183.161
 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
43.202
 
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.980
 
 
402 Izdatki za blago in storitve
- občina
- KS
129.630
3.349
 
 
403 Plačila domačih obresti
/
 
 
409 Rezerve
1.000
 
 
41 TEKOČI TRANSFERI
261.925
 
 
410 Subvencije
30.900
 
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
40.700
 
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
30.400
 
 
413 Drugi domači transferi
159.925
 
 
414 Tekoči transferi v tujino
/
 
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
294.493
 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
- občina
- KS
289.641
4.852
 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
14.930
 
 
430 Investicijski transferi
14.930
 
 
Prenos finančnih sredstev iz preteklega leta
- občina
(Saldo na dan 31.12.2002 = 6.270 tisoč SIT)
- KS
1.940
4.330
 
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II. + prenos 1.1.2003) (PORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
900
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
/
 
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
/
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
/
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
 
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
/
 
 
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
/
 
 
440 Dana posojila
/
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
/
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
/
 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
/
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
 
 
50 ZADOLŽEVANJE
/
 
 
500 Domače zadolževanje
/
 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
900
 
 
55 ODPLAČILA DOLGA
900
 
 
550 Odplačila domačega dolga
900
 
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-6.270
 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
5.370
 
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
5.370
 
 
 
Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov , finančni načrti KS ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
 
 
3. člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
 
• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
 
 
• prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
 
4. člen
 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
 
 
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in o njegovi realizaciji.
 
5. člen
 
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka - konto v proračunu tekočega leta.
 
 
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
 
 
• investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% skupin odhodkov "42-investicijskih odhodki" in "43-investicijski transferi"
 
 
• drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov "40-tekoči odhodki" in "41-tekoči transferi".
 
6. člen
 
Župan lahko v letu 2003 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta 2003-2006, če so za ta namen že načrtovane pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto 2003.
 
7. člen
 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF. Med odhodke proračuna se med sredstva rezerv (stalna proračunska rezerva) izloči 1,5 % prihodkov. Izločitev finančnih sredstev rezerv se opravi najkasneje do 31.12. tekočega leta.
 
 
Izločevanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Rače-Fram 1,5 % letnih prihodkov bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
 
8. člen
 
Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
 
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
 
 
9. člen
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 20,000.000,00 tolarjev.
 
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rače-Fram, v letu 2003 ni predvideno.
 
10. člen
 
Pravne osebe javnega sektorja se na ravni občine v letu 2003 ne morejo zadolžiti in izdati poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam.
 
11. člen
 
Finančna načrta Krajevne skupnosti Rače in Krajevne skupnosti Fram sta sestavna dela proračuna Občine Rače-Fram.
 
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
12. člen
 
V obdobju začasnega financiranja Občine Rače-Fram v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
 
13. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02-3/03-28
Datum: 10. februar 2003