New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 45/01, 62/01, 86/02, 135/03 – odl. US, 2/04 in 80/04), je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 6. junija 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

 

 

I. UVODNA DOLOČILA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Mestna občina Ptuj in občine Destrnik, Hajdina, Kidričevo, Markovci, Majšperk, Videm, Zavrč ter Žetale (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod Zdravstveni dom Ptuj (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti.

 

 

2. člen

 

 

V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

 

3. člen

 

 

S tem odlokom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, knjigovodstvo in finančno poslovanje zavoda, premoženje, viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, varovanje poslovne tajnosti, splošni akti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in občinami ustanoviteljicami.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

 

 

4. člen

 

 

Ime zavoda je Zdravstveni dom Ptuj.

 

 

Sedež zavoda je Potrčeva ulica 19. a, Ptuj.

 

 

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

 

 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod številko reg. vložka 1/04380-00.

 

 

2. Pečat zavoda

 

 

5. člen

 

 

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, v katerem v sredini piše Zdravstveni dom Ptuj in v zgornjem delu pečata javni zavod.

 

 

Organizacijske enote in strokovne službe uporabljajo žig pravokotne oblike: v prvi vrstici piše javni zavod, v drugi Zdravstveni dom Ptuj, v tretji ime strokovne službe ali organizacijske enote.

 

 

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN VSEBINA DELA ZAVODA

 

 

6. člen

 

 

Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote in strokovne službe:

 

 

– Osnovno zdravstveno varstvo

 

 

– Zobozdravstvo

 

 

Organizacijsko enoto Osnovno zdravstveno varstvo se­stavljajo naslednje strokovne službe z enotami:

 

  – Služba zdravstvenega varstva odraslih:  
  – enota splošnih ambulant Ptuj z okolico,  

Enota fizioterapije  
  Zdravstveno vzgojni center (ZVC)  
  – Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih:  
  – enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa  

 

– enota obratna ambulanta Kidričevo

 

 

– Služba zdravstvenega varstva predšolskih otrok

 

 

– Služba zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov

 

 

– Služba zdravstvenega varstva žena

 

 

– Služba zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov

 

 

– Patronažna služba

 

 

– Laboratorijska služba

 

 

– Dispanzer za mentalno zdravje

 

 

– Služba nujne medicinske pomoči:

 

 

– enota dežurna služba

 

 

– prehospitalna enota

 

 

– enota nujnih reševalnih in sanitetnih prevozov

 

 

Organizacijsko enoto Zobozdravstvo sestavljajo naslednje strokovne službe:

 

 

– Služba preventivnega in mladinskega zobozdravstva

 

 

– Služba zobozdravstvenega varstva odraslih

 

 

– Zobotehnični laboratorij.

 

 

Skupna dela, ki so potrebna za delovanje javnega zavoda opravljajo:

 

 

– Splošno finančno in računovodski sektor

 

 

– Služba vzdrževanja.

 

 

7. člen

 

 

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost za območje občin ustanoviteljic v okviru mreže javne zdravstvene službe.

 

 

Zavod lahko organizira nove zdravstvene enote v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z občinami ustanoviteljicami.

 

 

8. člen

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo občine ustanoviteljice.

 

 

IV. DEJAVNOST ZAVODA

 

 

9. člen

 

 

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in druge dejavnosti, opredeljene v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

 

 

10. člen

 

 

Zavod opravlja javno službo, ki obsega:

 

 

– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;

 

 

– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;

 

 

– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;

 

 

– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;

 

 

– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;

 

 

– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;

 

 

– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;

 

 

– zdravstvene preglede športnikov;

 

 

– zdravstvene preglede nabornikov;

 

 

– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;

 

 

– diagnostične in terapevtske storitve.

 

 

Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije

 

 

dejavnosti razvrščena v:

 

 

NazivSKD

 

 

Splošna izven bolnišnična

 

 

zdravstvena dejavnost 85.121

 

 

Samostojne zdravstvene dejavnosti,

 

 

ki jih ne opravljajo zdravniki85.141

 

 

Zobozdravstvena dejavnost 85.130

 

 

Dejavnost zavoda je:

 
 

·       Q 86.210                     Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

 
  ·       Q 86.220                     Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost  
  ·       Q 86.230                     Zobozdravstvena dejavnost  
  ·       Q 86.909                     Druge zdravstvene dejavnosti  
  ·       Q 88.109                     Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe  
  ·       C 32.500                     Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov  
  ·       N 82.190                     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
  ·       L 68.200                                     Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
  ·       L 68.320                                     Upravljanje nepremičnin  za plačilo ali po pogodbi  
  ·       N 85.600                     Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
     

 

V. ORGANI ZAVODA

 

 

11. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

– direktor

 

 

– svet zavoda

 

 

– strokovni svet

 

 

Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.

 

 

1. Direktor

 

 

12. člen

 

 

Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

 

 

Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem občin ustanoviteljic.

 

 

Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje z zakonom in statutom predpisane pogoje.

 

 

Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.

 

 

Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik, po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic.

 

 

13. člen

 

 

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti določene v pooblastilu direktorja.

 

 

14. člen

 

 

Naloge direktorja so:

 

 

– organizira delo zavoda,

 

 

– sprejema strateški načrt,

 

 

– sprejema program dela s finančnim načrtom,

 

 

– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,

 

 

– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,

 

 

– sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,

 

 

– sprejema kadrovski načrt,

 

 

– sprejema načrt nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja,

 

 

– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,

 

 

– poroča občinam ustanoviteljicam in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

 

 

– pripravi letno poročilo in

 

 

– druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in statutom.

 

 

K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

 

 

Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.

 

 

Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.

 

 

Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

 

 

Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.

 

 

V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:

 

 

– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,

 

 

– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika.

 

 

15. člen

 

 

Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.

 

 

Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

 

 

Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi.

 

 

16. člen

 

 

Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

 

2. Svet zavoda

 

 

17. člen

 

 

Svet zavoda (v nadaljevanju: svet) ima naslednje naloge:

 

 

– sprejema statut,

 

 

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

 

 

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,

 

 

– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

 

 

– ocenjuje delo direktorja,

 

 

– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav,

 

 

– sprejema sklepe k pogodbam o investicijah, katerih vrednosti so višje od naročil male vrednosti po Zakonu o javnih naročilih in Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,

 

 

– imenuje in razrešuje direktorja,

 

 

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

 

 

– potrjuje letno poročilo zavoda in

 

 

– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.

 

 

18. člen

 

 

Svet šteje 7 članov. Sestavljajo ga:

 

 

– 4 predstavniki občin ustanoviteljic,

 

 

– 2 predstavnika delavcev zavoda,

 

 

– 1 predstavnik uporabnikov.

 

 

Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti. Mestna občina Ptuj imenuje dva predstavnika, ostale občine ustanoviteljice pa dva predstavnika, tako, da je en predstavnik imenovan iz občin desnega brega Drave in en predstavnik iz občin levega brega Drave.

 

 

Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.

 

 

Predstavnika uporabnikov imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

Mandat članov sveta traja 5 let in so po preteku lahko ponovno imenovani.

 

 

Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.

 

 

3. Strokovni svet

 

 

19. člen

 

 

Zavod ima strokovni svet, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.

 

 

Naloge strokovnega sveta, sestavo in način oblikovanja določa statut zavoda.

 

 

VI. SKUPNE DOLOČBE ZA SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET

 

 

20. člen

 

 

Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.

 

 

Svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.

 

 

Strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.

 

 

VII. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA

 

 

21. člen

 

 

Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon.

 

 

Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata računovodja in direktor zavoda.

 

 

VIII. PREMOŽENJE

 

 

22. člen

 

 

Premoženje zavoda, ki se nahaja v Mestni občini Ptuj, je last Mestne občine Ptuj, v ostalih enotah zavoda je last tiste občine ustanoviteljice, kjer je enota locirana.

 

 

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki od občin ustanoviteljic glede na delež premoženja.

 

 

23. člen

 

 

Občine ustanoviteljice dajejo zavodu v upravljanje premičnine in nepremičnine s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

 

 

IX. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

 

24. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za delo oziroma za izvajanje dejavnosti:

 

 

– na osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

 

 

– od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja uporabnikov,

 

 

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

 

 

– iz proračuna občin ustanoviteljic,

 

 

– iz drugih virov.

 

 

Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice, uporabljati za namene, določene v proračunih.

 

 

25. člen

 

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju osnovne zdravstvene dejavnosti kot javne službe, odloča na predlog direktorja svet. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.

 

 

Sredstva od prodaje proizvodov in storitev ustvarjenih na trgu, lahko zavod deli v skladu z zakonodajo in sprejetim finančnim načrtom.

 

 

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo občine ustanoviteljice na predlog sveta.

 

 

Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti ustanoviteljic in pogodbenih partneric, primanjkljaj krijejo tiste občine ustanoviteljice in pogodbene partnerice, ki svoje obveznosti niso izpolnile.

 

 

X. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

 

 

26. člen

 

 

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

 

 

Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi finančnimi sredstvi, s katerimi upravlja.

 

 

XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

 

 

27. člen

 

 

Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom ali ugledu zavoda. Navedba listin in podatkov, ki se štejejo za poslovno tajnost opredeljuje statut.

 

 

XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

 

28. člen

 

 

Zavod ima naslednje splošne akte:

 

 

– statut zavoda,

 

 

– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,

 

 

– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,

 

 

– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in

 

 

– druge splošne akte.

 

 

Pred sprejemom splošnega akta zavoda, za katerega je potrebno predhodno soglasje sindikatov in ki posega na področje pravic delavcev in njihovega ekonomsko socialnega položaja, se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.

 

 

Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.

 

 

XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

 

29. člen

 

 

Medsebojne pravice in obveznosti občine ustanoviteljice uredijo s pogodbo in v skladu z določili zakonov s področja zdravstvene dejavnosti. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.

 

 

Z občinami, ki ne želijo biti ustanoviteljice zavoda, le-ta sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za to občino.

 

 

Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.

 

 

30. člen

 

 

Občine ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne zdravstvene dejavnosti na svojem območju.

 

 

Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena so občine ustanoviteljice dolžne v deležih soinvestirati.

 

 

Zavod posreduje občini ustanoviteljici, kjer je sedež zavoda, na njeno zahtevo oziroma najmanj enkrat letno, podatke o izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic, kot to določa pogodba, ki ureja medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic.

 

 

31. člen

 

 

V primeru, da mora zavod pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, so ustanoviteljice dolžne o izdaji soglasja odločiti v 30 dneh od prejema zahtevka. Če tega v postavljenem roku ne sporočijo, se šteje, da je soglasje dano.

 

 

31.a člen

 
 

Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.

 

 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

32. člen

 

 

Svet in strokovni svet morata biti imenovana v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.

 

 

33. člen

 

 

Direktor nadaljuje z delom do izteka mandata.

 

 

34. člen

 

 

Zavod mora uskladiti svojo organiziranost zavoda ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

 

35. člen

 

 

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/91).

 

 

36. člen

 

 

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

 

 

Št. 015-04-1/99

 

 

Zavrč, dne 6. junija 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Zavrč

 

  Miran Vuk l. r.  

 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2016), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v Uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.