New Page 2

Na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 16. člen Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18 in 50/21) je Občinski svet Občine Šenčur na 3. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV OBČINE ŠENČUR

 

1. člen

V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/12), se spremeni prvi odstavek 5. člena, ki se spremenjen glasi:

»Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred, skladno s predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju.«

 

2. člen

V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Šenčur se spremeni prvi odstavek 6. člena, ki se spremenjen glasi:

»Osnovno plačo podžupana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, določi župan ob upoštevanju razpona plačnih razredov v skladu s predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.«

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se prične s 1. 4. 2023. 

 

Številka: 032-0004/2023-1

Datum: 05. 4. 2023

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan