New Page 1

 

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 27/95), je Občinski svet občine Žetale na 7. redni seji dne 21. 5. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Žetale za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

S proračunom Občine Žetale za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe Občini Žetale.

 

 

2. člen

 

 

Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.

 

 

3. člen

 

 

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo 155,118.236 SIT, in sicer:

 

 

a) v bilanci prihodkov in odhodkov:

 

 

– prihodki – 155,118.236 SIT

 

 

– odhodki – 155,118.236 SIT

 

 

c) račun financiranja:

 

 

– prihodki – SIT

 

 

– odhodki – SIT.

 

 

4. člen

 

 

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki so sestavni del proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.

 

 

8. člen

 

 

Za rezerve Občine Žetale se izloča 0,5% prihodkov.

 

 

9. člen

 

 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 

 

O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan Občine Žetale.

 

 

10. člen

 

 

Župan Občine Žetale je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

 

 

11. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 403-02-0001/99

 

 

Žetale, dne 21. maja 1999.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen I. r.

 

 

 

 

        

 

 

                  Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

 

 

 

A) Prihodki občine za financiranje javne porabe so:

 

 

 

 

 

1. Lastni prihodki (po 21.

 

 

 

 

 

   in 22. členu ZFO)                              18,640.000 SIT

 

 

 

 

 

2. Finančna izravnava                             58,640.000 SIT

 

 

 

 

 

3. Razlika finančne izravnave za 1998              1,636.500 SIT

 

 

 

 

 

4. Samoprispevek                                   6,981.807 SIT

 

 

 

 

 

5. Izravnava na samoprispevek                      6,981.807 SIT

 

 

 

 

 

6. Sredstva MŠŠ                                   48,000.000 SIT

 

 

 

 

 

7. Sredstva MKGP                                   1,824.719 SIT

 

 

 

 

 

8. Prenos po zaključnem računu

 

 

 

 

 

    Občine Majšperk                               10,318.043 SIT

 

 

 

 

 

9. Drugi dohodki                                   2,378.415 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Skupaj prihodki                                  155,118.236 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

B) Odhodki so:

 

 

 

 

 

1. Tekoči odhodki

 

 

 

 

 

1.1. Dejavnost občinskih organov                   7,000.000 SIT

 

 

 

 

 

1.2. Dejavnost občinske uprave                     8,000.000 SIT

 

 

 

 

 

1.3. Izobraževanje                                 8,000.000 SIT

 

 

 

 

 

1.4. Socialno varstvo                              9,450.000 SIT

 

 

 

 

 

1.5. Predšolska vzgoja                             3,220.000 SIT

 

 

 

 

 

1.6. Kultura                                         500.000 SIT

 

 

 

 

 

1.7. Šport                                           600.000 SIT

 

 

 

 

 

1.8. Zdravstvo                                     2,650.000 SIT

 

 

 

 

 

1.9. Kmetijstvo                                    1,800.000 SIT

 

 

 

 

 

1.10. Komunalna dejavnost                            688.415 SIT

 

 

 

 

 

1.11. Cestna dejavnost                             9,824.719 SIT

 

 

 

 

 

1.12. Drugi odhodki                                  880.000 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Skupaj tekoči odhodki                             54,113.134 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

2. Investicijski odhodki

 

 

 

 

 

2.1. Občinska uprava                               1,400.000 SIT

 

 

 

 

 

2.2. Nakup računalniške opreme                     1,100.000 SIT

 

 

 

 

 

2.3. Izobraževanje in šport                       80,535.092 SIT

 

 

 

 

 

2.4. Nakup gasilskega vozila                       1,000.000 SIT

 

 

 

 

 

2.5. Zdravstvo                                     1,000.000 SIT

 

 

 

 

 

2.6. Komunalna dejavnost                           7,000.000 SIT

 

 

 

 

 

2.7. Projektna dokumentacija                       2,000.000 SIT

 

 

 

 

 

2.8. Cestna dejavnost                              7,000.000 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Skupaj investicijski odhodki                     101,005.092 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Skupaj odhodki                                   155,118.236 SIT

 

 

----------------------------------------------------------------