New Page 3

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odločba US, 120/06-0dločba US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo št. 4/2006) je Občinski svet Občine Brda na 28. redni seji dne 27.5.2014 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

  1.  

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro nepremičnina, parc. št. 1600/1 v izmeri 191 m2 k.o. Biljana.

 

  1.  

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Brda.

 

  1.  

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4781-07/2014-03

Datum: 27.5.2014

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan