Na podlagi sedme alinee 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (MUV, št. 14/96) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je občinski svet občine Rače-Fram na 4. redni seji dne 24. marca 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
O enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju Občine Rače-Fram
 
 
(čistopis)
 
 
1. člen
 
Za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju občine Rače-Fram, plačujejo bodoči uporabniki vode enotno višino prispevka v višini 1022 EURO v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan podpisa pogodbe.
 
2. člen
 
Znesek prispevka predstavlja priključnino za priključitev na javno vodovodno omrežje za individualne enostanovanjske oziroma dvostanovanjske hiše oziroma za lokal za opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti.
 
 
Za poslovne in več stanovanjske objekte s tremi in več stanovanjskimi ali poslovnimi enotami in za priključke z večjo pretočno zmogljivostjo, se prispevek obračuna po naslednji tabeli:
 
 
Zap. št.
Priključek v colah
Presek cevi v cm2
Razmerje presekov
Vrednost povračila v EU
 
1.
3/4
4,14
1,00
1022
 
 
2.
1
4,91
1,55
1584
 
 
3.
5/4
8,04
2,56
2666
 
 
4.
6/4
12,56
4,00
4088
 
 
5.
2
19,63
6,27
6407
 
 
6.
2/5
38,47
12,25
12519
 
 
7.
3
5,24
16,00
16352
 
 
8.
4
78,50
25,00
25550
 
3. člen
 
Uporabnik ima možnost prispevek poravnati v enem ali največ štirih zaporednih mesečnih obrokih. Po poravnanem zadnjem obroku mu Režijski obrat izda ustrezno potrdilo za priključitev na javno vodovodno omrežje, na podlagi katerega mu javno podjetje, ki je pooblaščeno za distribucijo pitne vode, oziroma pooblaščeni delavec Režijskega obrata, izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.
 
4. člen
 
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec vodovoda v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
 
 
Stroški izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega vodovodnega omrežja.
 
5. člen
 
Zbrana sredstva prispevkov za izgradnjo vodovodnega omrežja, se bodo zbirala na posebnem kontu proračuna občine Rače-Fram in so strogo namenska ter se lahko uporabljajo samo za:
 
 
• raziskave in zagotavljanje novih virov pitne vode
 
 
• rekonstrukcije in posodobitve obstoječih prenosnih sistemov
 
 
• izgradnjo novih vodovodnih omrežij
 
6. člen
 
Zaradi slabih socialnih razmer se lahko uporabniku delno zniža prispevek za priključitev. O delnem znižanju oziroma oprostitvi plačila prispevka odloči občinski svet. Kot merilo za znižanje oziroma oprostitev se smiselno uporabljajo določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, nanašajo se na oprostitev plačila nadomestila.
 
7. člen
 
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju občine Rače-Fram, objavljen v MUV 9/2001 in Spremembe in dopolnitve sklepa o enotni višini prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju občine Rače-Fram, objavljen v MUV 6/02.
 
8. člen
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/4-03-36
Datum: 25. marec 2003