Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS,št. 18/84 in 15/89), 2. Člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur.l. RS., št. 48/90) in 38. Člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 11/95) je župan občine Rače – Fram, dne 10.11.1997 sprejel
 
SKLEP
 
 
O javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače – Fram - prostorski plan občine Rače – Fram
 
  1. Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače – Fram, ki se nanaša na poselitev, agrarne operacije, plinovodno omrežje, razširitev gramoznice Rače in zasnovo ravnanja z odplakami.
 
 
  1. Citiran prostorski akt bo javno razgrnjen od 14. novembra 1997 do 14. decembra 1997 v prostorih
 
 
  • občine Rače – Fram, Grajski trg 14 in na vpogled v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 13.30 do 16.30 ure). Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v navedenem času na tel. 608-692:
 
 
  • Krajevne skupnosti Fram, Fram 47 in na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 601-466.
 
 
  1. V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe, ki imajo ustrezen interes. Pripombe posredujejo pisno na občino Rače – Fram. Občinski urad, Grajski trg 14 ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, t.j. 14. decembra 1997.
 
 
  1. Javna obravnava citiranega prostorskega akta bo
 
 
  • dne, 25. novembra 1997 ob 17.00 uri v Beli dvorani gradu v Račah za Krajevno skupnost Rače,
 
 
  • dne, 26.novembra 1997 ob 17. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Fram, DTV Partizan Fram za Krajevno skupnosti Fram.
 
 
  1. Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Številka: 352-390/97
 
 
Datum: 10. 11.1997
 
Župan
 
 
Branko LEDINEK, ing.agr.,s.r.