Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 28. redni seji dne 7. 10. 2002 sprejel
 
P R A V I L A
 
 
za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
 
 
1. člen
 
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov Občine Hajdina v volilno telo 7. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopke kandidata za člana državnega sveta.
 
2. člen
 
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet občine Hajdina (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
 
3. člen
 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
 
4. člen
 
Kandidata za elektorje lahko predlagajo svetniki in svetniške skupine (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata za elektorja.
 
5. člen
 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
 
6. člen
 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Hajdina, najpozneje oseminštirideset dni pred dnem glasovanja do 12. ure.
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
 
7. člen
 
Občinski svet na seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
 
 
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 
 
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
 
 
Določi se kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
 
8. člen
 
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma člane državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
 
 
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se po prvem krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebani kandidati.
 
 
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
 
9. člen
 
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi eden od podžupanov. V kolikor se za kandidata za člana državnega sveta določi tudi podžupan se za predstavnika kandidature določi izmed prisotnih na seji najstarejši član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
 
10. člen
 
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji enega elektorja in določenega kandidata za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
 
11. člen
 
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
 
12. člen
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavijo v Uradnem listu RS.
 
 

Št. 006-01-2-4/02
Hajdina, dne 7. oktobra 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.