New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01), 12. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) ter 28. in 44. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93) je Občinski svet občine Črnomelj na 26. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ureditvi tržnice v Črnomlju

 

 

1. člen

 

 

V mestnem jedru Črnomlja se na javnih površinah uredi tržnica. Tržnica se uredi v treh fazah:

 

 

    – prva faza na platoju med cerkvijo in staro šolo ter cerkvijo in banko, parcelna številka 1126/4, k.o. Črnomelj;

 

 

    – druga faza stara lokacija tržnice, parcelna številka 4/4, k.o. Črnomelj;

 

 

    – tretja faza vzdolž Ulice Mirana Jarca ter plato med sodiščem in banko parcelna številka 1126/4 in 1126/14, obe k.o. Črnomelj.

 

 

    O prehodih med fazami odloča občinski svet glede na uspešnost predhodne faze.

 

 

2. člen

 

 

Pred pričetkom delovanja tržnice mora Občinski svet občine Črnomelj sprejeti tržni red, ki bo določal način in pogoje delovanja tržnice.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 35004/222/2001

 

 

Črnomelj, dne 8. novembra 2001.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.