New Page 2

Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00 in 12/02) in 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. seji, dne 21. 10. 2013, sprejel naslednji

SKLEP

o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc št. 35/2, 38/2, 772/7, 772/8, 772/9, 772/11, 789/2, 791/6, 791/7, 791/9, 791/12, 792/3, 793/5, 793/6, 793/7, 793/9,
vse k.o. Grajenščak

1.

Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc št. 35/2, 38/2, 772/7, 772/8, 772/9, 772/11, 789/2, 791/6, 791/7, 791/9, 791/12, 792/3, 793/5, 793/6, 793/7, 793/9, vse k.o. Grajenščak, se prenese med občinske ceste.

2.

Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ceste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa.

3.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

Številka: 007-36/2008

Datum: 21. 10. 2013 

 

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

župan Mestne občine Ptuj