New Page 1

 

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave Primorskih novic, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05), 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Primorskih novic, št. 15/99, 8/00 in 8/05) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/99, 15/04) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2005, Občinski svet Občine Izola na 27. redni seji dne 22. decembra 2005 in Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 30. marca 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU NA OBMOČJU OBČIN

 

 

KOPER, IZOLA IN PIRAN

 

 

I. UVODNI DOLOČBI

 

 

1. člen

 

 

 

 

 

S tem odlokom se za območje občin Koper, Izola in Piran določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na ravni turističnega območja treh občin.

 

 

 

 

 

Lokalno turistično vodniško službo na območju občin Koper, Izola in Piran organizira in vodi s tem odlokom pooblaščena lokalna turistična organizacija Turistično združenje Portorož, g.i.z., občine Piran (v nadaljevanju: TZP).

 

 

2. člen

 

 

Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju občin Koper, Izola in Piran po programu, ki ga določijo pristojne turistične organizacije ob soglasju županov (županj) vseh treh občin.

 

 

Osebe, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, so lokalni turistični vodniki na turističnem območju občin Koper, Izola in Piran.

 

 

II.      PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA

 

 

3. člen

 

 

Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev pri ogledu vseh pomembnejših znamenitosti na območju občin Koper, Izola in Piran,  je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri pristojnih turističnih organizacijah v Kopru, Izoli in Piranu.

 

 

Predlog programa izdelajo turistične organizacije v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami (za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine, muzeji, Visoko šolo za turizem ipd.).

 

 

Posebni programi turističnega vodenja pa lahko obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na območju občin Koper, Izola in Piran, kot npr. arhitekturnih in umetniških del,  naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.

 

 

III.       POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA

 

 

4. člen

 

 

Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti  za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov.

 

 

K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe.

 

 

Lokalni turistični vodniki, ki že opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo  z opravljanjem te dejavnosti le na podlagi vpisa v register ob predložitvi dokazil – potrdil lokalnih turističnih agencij o vsaj triletnih izkušnjah z vodenjem na lokalnem območju treh obalnih občin in potrdila o udeležbi na predstavitvi programa lokalnega turističnega vodenja na omenjenem območju.

 

 

V register se morajo vpisati v roku enega leta od začetka veljavnosti tega odloka.

 

 

Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov.

 

 

5. člen

 

 

Tečaje po programu strokovnega usposabljanja za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izberejo in potrdijo pooblaščene turistične organizacije v soglasju z župani občin Koper, Izola in Piran. Izvajalec strokovnega usposabljanja mora biti strokovno usposobljen za izvajanje strokovnega programa za lokalne turistične vodnike.

 

 

Strokovno usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika se zaključi s preizkusom znanja.

 

 

6. člen

 

 

Oseba, ki uspešno opravi strokovni preizkus znanja iz prejšnjega člena tega odloka, pridobi naziv “lokalni turistični vodnik za turistično območje občin Koper, Izola in Piran” (v nadaljevanju: lokalni turistični vodnik). Pooblaščena lokalna turistična organizacija mu izda izkaznico lokalnega turističnega vodnika, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja, in priponko, ki jo ob vodenju mora nositi na vidnem mestu.

 

 

Obliko in vsebino izkaznice lokalnega turističnega vodnika določijo pristojne turistične organizacije v Kopru, Izoli in Piranu.

 

 

Izkaznica velja tri leta.

 

 

Veljavnost izkaznice se podaljša, če lokalni turistični vodnik v treh letih opravi vsaj deset turističnih vodenj.

 

 

Turistični vodniki, ki imajo izkaznico Gospodarske zbornice Slovenije, morajo le-to pri vodenju nositi na vidnem mestu.

 

 

Lokalne turistične vodnike, ki so kršili zakonska določila z delovnega področja ali so bili deležni več upravičenih kritik in pritožb ali več kot tri leta ne izvajajo dejavnosti, TZP po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra.

 

 

Zoper odločbo je dopustna pritožba na župan-a (jo) Občine Piran.

 

 

IV.   REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

 

 

7. člen

 

 

Lokalni turistični vodniki, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje turističnega vodenja, se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga v imenu občin vodi pooblaščena lokalna turistična organizacija TZP.

 

 

Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:

 

 

1. zaporedno evidenčno številko,

 

 

2. datum vpisa,

 

 

3. ime in priimek vodnika,

 

 

4. stalno prebivališče,

 

 

5. tel. številko, naslov elektronske pošte,

 

 

6. matično in davčno številko,

 

 

7. podatke o znanju tujih jezikov,

 

 

8. podatke o številu dni vodenja v preteklem letu,

 

 

9. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter o področju specialnih znanj.

 

 

Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost lokalnega turističnega vodenja po vpisu v register.

 

 

Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta pooblaščeni lokalni turistični organizaciji posredovati podatke o številu dni vodenja o preteklem letu.

 

 

V.     NADZOR

 

 

8. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka  opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo, v skladu z zakonskimi določili.

 

 

VI.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

9. člen

 

 

Pristojne lokalne turistične organizacije na območju občin Koper, Izola in Piran v imenu občin:

 

 

- izberejo izobraževalno organizacijo, ki bo pripravila in izvedla izobraževalni program za izvajanje strokovne usposobljenosti s preizkusom znanja za lokalne turistične vodnike,

 

 

- določijo obliko in vsebino izkaznice,

 

 

- pripravijo obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,

 

 

- dogovorijo se in izdelajo cenik storitev za dejavnost turističnega vodenja,

 

 

- obvestijo domače in tuje organizatorje potovanj in letovanj o pogojih opravljanja dejavnosti lokalnega turističnega vodenja na območju treh obalnih občin,

 

 

- na ustrezen način seznanijo javnost z uveljavitvijo tega odloka

 

 

v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

 

 

Stroški za izvajanje nalog po tem odloku se delijo med vse tri občine po tretjinskem deležu.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.

 

 

Mestna občina Koper                                                                  Župan

 

 

Št.: K3331-27/2003                                                                    Boris Popovič 

 

 

Koper, 22. septembra 2005

 

 

Občina Izola                                                                                 Županja

 

 

Št.: 333-06-4/2003                                                                       Breda Pečan

 

 

Izola, 22. decembra 2005                                                                    

 

 

Občina Piran                                                                                  Podžupan

 

 

Št.: 33301-3/2003-05                                                                     Sašo Šraml

 

 

Piran, 30. marca 2006