New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 16. redni seji, dne 25.10.2016, na predlog župana sprejel naslednji:

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina parc. št. 704/15, k.o. (424) Apače (ID 6335857), zemljišče v izmeri 8035 m2.

 

II.

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine Kidričevo, matična številka: 5883709, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, pri kater se zaznamuje grajeno javno dobro.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska uprava Občine Kidričevo po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Kidričevo, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

 

Številka: 478-47/2016

Datum: 8.11.2016

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan