New Page 2

Številka: 900-16/2013-1 -(41 /04)

Datum: 5.6.2013

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 25. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 19.6.2013 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj,

 

DNEVNIM REDOM:

 

1) Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.5.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

4) Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj - druga obravnava (gradivo)

 

5) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj - dopolnjeni osnutek (prva obravnava) (gradivo 1, 2)

 

7) Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (gradivo)

 

8) Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta (gradivo)

 

9) Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »AVTOBUSNI TERMINAL« (gradivo)

 

10) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

 

Priloge:

- Gradivo