New Page 3

Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 13/11), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, s spremembami  in dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (UGSO št.: 54/13), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 23. redni seji, dne 20.2.2014, sprejel

ODLOK

o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju

za leto 2014

1.    člen

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2014.

2.    člen

Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju se zagotovijo sredstva za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 na občinski infrastrukturi, v višini 30.000,00 EUR .

3.    člen

Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014.

4.    člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0075-0004/2014

Datum: 20.2.2014

 

Občina Lovrenc na Pohorju

Joško Manfreda, župan