New Page 2

 

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 57/12) in 57. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine Vitanje sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA CENTER VITANJE

 

 

1. člen

 

 

(Predmet sklepa)

 

 

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta center Vitanje (v nadaljevanju spremembe UN).

 

 

2. člen

 

 

(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb UN)

 

 

Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema sprememb UN z namenom, da se na območju ureditvenega načrta omogoči gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) česar veljavni prostorski izvedbeni akti za to območje ne omogočajo.

 

 

3. člen

 

 

(Območje sprememb UN)

 

 

Območje ureditvenega načrta se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu center Vitanje (Uradni list SRS, št. 28/88 in Uradni list RS, št. 10/95 – popravek), z Odlokoma o spremembah in dopolnitvah UN center Vitanje (Uradni list RS, 33/95 in 57/97), z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje (Uradni list RS, št. 59/06) ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta center Vitanje (Uradni list RS, št. 95/09).

 

 

Spremembe UN se pripravijo za območje ureditvenega načrta, ki je opredeljeno v zgoraj navedenih odlokih, razen za območje z oznako I., kot je opredeljeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta center Vitanje (Uradni list RS, št. 95/09). Spremembe UN se pripravijo le v tekstualni obliki.

 

 

4. člen

 

 

(Skrajšan postopek priprave in sprejemanja sprememb UN)

 

 

Spremembe UN se nanašajo na posamične posege v prostor in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč, zato bo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a postopek priprave in sprejemanja potekal po skrajšanem postopku.

 

 

5. člen

 

 

(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k spremembam UN)

 

 

Nosilca urejanja prostora (v nadaljevanju krajše NUP) sta:

 

 

- RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (območje vodotokov Hudinje in Jesenice);

 

 

- RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (območje kulturne dediščine).

 

 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v postopku priprave sprememb UN ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

 

NUP morajo skladno z 58. členom ZPNačrt-a ter v povezavi s 4. členom tega sklepa v 15 dneh od prejema vloge in osnutka sprememb UN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb UN ni potrebno.

 

 

NUP morajo skladno z 61. členom ZPNačrt-a ter v povezavi s 4. členom tega sklepa v 15 dneh od prejema vloge in predloga sprememb UN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb UN.

 

 

5. člen

 

 

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

 

 

Strokovne rešitve za ureditve na območju sprememb UN izdela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Izdelovalca sprememb UN izbere Občina Vitanje.

 

 

6. člen

 

 

(Roki za pripravo)

 

 

Postopek priprave in sprejemanja sprememb UN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 

 

- izdelava osnutka sprememb UN: november 2012;

 

 

- pridobitev smernic nosilcev NUP: december 2012;

 

 

- javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb UN: januar 2013;

 

 

- izdelava predloga sprememb UN in pridobitev mnenj: februar 2013;

 

 

- sprejem predloga sprememb UN na Občinskem svetu: februar 2013.

 

 

8. člen

 

 

(Objava in veljavnost sklepa)

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UG SO) ter na spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/  in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 3500-002/2012-01

 

 

Datum: 16. 11. 2012

 

 

 

Občina Vitanje

 

Župan Slavko Vetrih, l.r.