New Page 2

 

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je županja Občine Trebnje dne 29. 1. 2004 sprejela

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Roje–Mirna

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta Roje–Mirna.

 

 

2. člen

 

 

Predlog bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v avli Osnovne šole Mirna, dne 12. 2. 2004 ob 18. uri.

 

 

4. člen

 

 

Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjen predlog bodo zainteresirani lahko podali v času javne razgrnitve ali na javni obravnavi. Pripombe bo možno pisno posredovati na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 00303-00001/2003

Trebnje, dne 29. januarja 2004.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.