New Page 2

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),  12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS- stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 13/93 in 66/93), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/2010-ZIntPK), in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1) je Občinski svet Občine Videm na 4. redni seji, dne 01.02.2011 sprejel

O D L O K

 O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER O UREJANJU POKOPALIŠČA V OBČINI VIDEM

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za območje občine Videm opredeli način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, nadzor nad izvajanjem ter določijo pogoji in postopek za oddajo posameznih del oziroma celotne dejavnosti v upravljanje.

2. člen

Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališča so komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki med drugim obsega pogrebne storitve.

Upravljavec pokopališč na območju občine Videm je občina Videm. Občina lahko vzdrževanje in upravljanje pokopališča odda podjetju komunalnih storitev, osebam zasebnega prava na podlagi pridobljene koncesije ali režijskemu obratu Občine Videm.

 Pokopališko in pogrebno dejavnost lahko opravljajo:

-        podjetja kolektivnih komunalnih storitev;

-        osebe zasebnega prava na podlagi pridobljene koncesije.

              Urejanje pokopališča lahko opravljajo:

-        režijski obrat Občine Videm

-        podjetja kolektivnih komunalnih storitev,

-        osebe zasebnega prava na podlagi pridobljene koncesije.

Te osebe lahko tudi gospodarijo s posameznimi objekti in napravami.

 

3. člen

Pokopališče se zgradi ali razširi na območju, ki je določeno z dolgoročnim planom občine na podlagi ureditvenega načrta. Zemljišče, na katerem se predvidi izgradnja pokopališča, ne sme biti močvirnato. Ravno tako meteorna oziroma podtalna voda s tega področja ne sme vplivati na studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske površine in podobno.

4. člen

V občini Videm je pokopališče v Vidmu pri Ptuju in Zg.Leskovcu.

Območje pokopališča v Vidmu pri Ptuju zajema naslednja naselja: Videm pri Ptuju, Vareja, Dravci, Soviče, Ljubstava, Dravinjski Vrh, Majski Vrh, Šturmovci, Pobrežje, Tržec, Jurovci, Lancova vas, Sela, Barislovci, Trnovec, Zgornja Pristava, Popovci, Dolena.

Območje pokopališča v Zg. Leskovcu zajema naslednja naselja: Zgornji Leskovec, Spodnji Leskovec, Berinjak, Velika Varnica, Mala Varnica, Trdobojci, Strmec pri Leskovcu, Belavšek, Repišče, Veliki Okič, Gradišče, Skorišnjak.

5. člen

Na pokopališču se pokopavajo vsi, ki umre-jo na območju občine Videm, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da žele biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali tako želijo njihovi svojci; pa tudi osebe, ki ne umrejo na območju občine Videm, pa so za časa življenja izrazile željo, oziroma tako želijo njihovi svojci, ne glede na veroizpoved, državljanstvo, narodnost ali raso.

II.     NAČIN IN ČAS POKOPA

6. člen

Umrli leži praviloma v mrliški veži, razen v primerih, ki jih določa 5. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 z dopolnitvami). Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži oziroma na kraj upepelitve je dovoljen samo s posebej prirejenim vozilom. Prevoz na pokopališče je dovoljen potem, ko je nastop smrti ugotovljen po predpisih o mrliški pregledni službi.

7. člen

Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s pokopališkim redom na krajevno običajen način. Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izjavil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba, v primeru, da umrli ni imel svojcev, odloča o načinu pokopa za zadeve socialnega skrbstva pristojen organ občine, v katerem je oseba umrla ali bila najdena. Anonimni pokop se opravi po volji umrlega.

Anonimni pokop se opravi brez označbe imena umrlega s pokopom krste ali žare oziroma raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru.

8. člen

Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine o prijavi smrti matičarju in po preveritvi njenega dejanskega nastopa, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi. Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je poteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi izvajalcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških storitvah.

9. člen

Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, se umrli lahko izjemoma pred pokopom položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča. Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom do pokopa položijo umrlega stanovskega predstavnika v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.

10. člen

Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob na pokopališču, kot je določeno v 33. členu tega odloka. Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih, na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi. Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega organa. Občan oziroma svojci umrlega lahko izbirajo pokopališče, kjer naj bi bil umrli pokopan.

11. člen

Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

12. člen

Pokopi so vsak dan v letu. Uporabo vežice določa upravljavec pogrebnih storitev.

III.    POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI

13. člen

Upravljavec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom ni predložena listina o prijavi smrti. Kadar smrti ni mogoče prijaviti, se pri-javi pokopa priloži druga listina, predpisana s posebnim zakonom.

14. člen

Na pokopališču v občini Videm se opravljajo pokopi vsak dan v tednu v skladu z dogovorom med upravljavcem, koncesionarjem oz. izvajalcem pogrebne dejavnosti  in svojci pokojnika.

15. člen

Vsakemu umrlemu občanu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo poslednjo voljo ali željo njegovih sorodnikov oziroma naročnikov pogreba. Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili tega odloka.

16. člen

Udeležencem pogrebne svečanosti, ki želijo počastiti spomin pokojnika, je zagotovljeno, da lahko svobodno in nemoteno prisostvujejo kot enakopravni udeleženci. Udeleženci pogrebne svečanosti so osebe, ki prisostvujejo pogrebu v lastnem imenu in vsi, ki se udeležijo pogreba kot zastopniki pravnih oseb. Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je izvajalec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način.

17. člen

Na željo pokojnika ali njegovih sorodnikov se pogreb lahko opravi v družinskem krogu.

18. člen

Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega voza ali odra. Če v pogrebni svečanosti sodeluje godba ali pevski zbor, pred začetkom sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko. Sledijo lahko verski obred in poslovilni govori.

19. člen

Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost, do groba na pokopališču. Pogrebne svečanosti maša in govori se odvijajo v mrliški veži. V primerih, ko se pogrebne svečanosti odvijajo v sklopu mrliške veže, se po končani svečanosti oblikuje pogrebni sprevod, razen v Leskovcu ostane na krajevno običajen način.

20. člen

Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji: v primeru cerkvenega pogrebnega obreda sta na čelu sprevoda  križ in državna zastava z žalnim trakom vzporedno, in za njim praporji oziroma se upošteva volja pokojnika ali njegovih ožjih svojcev. V primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom, nato pa praporji. Za praporji gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznaj, godba, pevci, nosilci vencev, pogrebni voz ali nosilci krste s pokojnikom oziroma z žaro s posmrtnimi ostanki pokojnika, najožji svojci pokojnika in za njimi ostali udeleženci pogreba. V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro.

21. člen

Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi na grob. Ob grobu se zvrstijo: svojci pokojnika, nosilci zastav, praporjev, odlikovanj in vencev, predstavnik verske skupnosti in drugi udeleženci pogrebne svečanosti. Pri odprtem grobu sledijo še pozdrav z zastavami in praporji, nastop godbe in pevcev ter verski obred, če sodeluje predstavnik verske skupnosti. Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnika z mimohodom.

22. člen

Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti. Če pri pogrebni svečanosti sodeluje častna enota z vojaškim ali lovskim orožjem, se častno salvo izstreli ob pozdravu zastav in praporov pokojnika. Pri tem mora biti zagotovljena varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren vodja enote. Za vojaške enote, organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek takšnih pogrebov veljajo njihova pravila, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali svojcev.

23. člen

Najkasneje eno uro po končanem pogrebu je dolžan izvajalec pokopališke dejavnosti grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednih grobov.

IV.     VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU

24. člen

V območju pokopališča ni dovoljeno:

-        nedostojno vedenje; vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,

-        druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,

-        poškodovanje mrliške vežice, opreme,grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča

-      opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del na pokopališču, v času napovedane pogrebne svečanosti,

-        vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča,

-        vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje na pokopališču, razen otroških in invalidskih vozičkov,

-        odtujevanje predmetov s tujih grobov,pokopaliških prostorov in iz objektov na območju pokopališča,

-        sajenje ali odstranjevanje drevja ali okrasnega grmičevja brez dovoljenja upravljavca,

-        tlakovanje ali drugačno oblaganje (npr. keramične ploščice) med grobnih prostorov.

-        na deponiji odpadkov na pokopališču je strogo prepovedano odlaganje vseh drugih odpadkov razen odpadkov iz pokopališča

Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču. Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le v soglasju izvajalca javne službe oziroma občine.

25. člen

Izvajalec pogrebne službe ima naslednje splošne pravice in obveznosti:

-        ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov za dovolitev pokopa;

-        določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom;

-        organizira in opravlja pogrebe;

-        skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti;

-        vodi evidenco o grobovih in pokopih;

-        opravlja prekope grobov in nadzira dela na pokopališču;

              Upravljavec ima naslednje splošne pravice in obveznosti:

-        skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice;

-        izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove;

-        oddaja grobne prostore v najem ali zakup in vodi register sklenjenih pogodb;

-        skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici ter v mrliški vežici;

-        skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča;

-        skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in obeležij žrtev vojn na pokopališču.

26. člen

Upravljavec je dolžan zagotoviti redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča, komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:

odlagališče smeti in odpadkov,

ograje in poti v območju pokopališča,

osvetlitev pokopališča.

27. člen

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove. Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Izvajalec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa občina ali po njenem pooblastilu izvajalec skladno z določbami četrtega odstavka 41. in 42. člena tega odloka.

V.      UREJANJE POKOPALIŠČA

28. člen

Urejanje pokopališča obsega vzdrževanje pokopališča, razdelitev na posamezne vrste grobov in opustitev pokopališča. Najpogostejša dela pri urejanju pokopališča so:

-        čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,

-        košnja zelenic in urejanje cvetličnih gred,

-        urejanje in obrezovanje žive meje,

-        vzdrževanje poti,

-        manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,

-        vodenje katastra pokopališča.

29. člen

Pokopališče mora biti ustrezno ograjeno (zid, ograja, živa meja). Imeti mora mrliško vežico, prostor za hrambo orodja, urejeno mesto za odlaganje odpadkov, oskrbo s pitno vodo, električno energijo in omogočen dostop z motornim vozilom, ki ga je mogoče pustiti v bližini pokopališča na urejenem parkirnem prostoru.

30. člen

V težje dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih razmerah se sme umrlega prenesti ali prepeljati na kraj varovanja izjemoma tudi na drug krajevno običajen način.

31. člen

Posmrtni ostanki umrlih se praviloma prenesejo v mrliško vežico in tam čuvajo do pokopa.

32. člen

Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, leto pokopa in oznako groba. Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti občina ali po njenem pooblastilu izvajalec.

 

33. člen

Pokopališče mora imeti izdelan načrt razdelitve na različne zvrsti grobov. V načrtu razdelitve pokopališča je določena še površina (dolžina in širina), kraj in oblika posamezne zvrsti grobov.

 Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:

-        enojni grob

-        dvojni grob

-        žarni grob

-        grobnice

Gradnja novih grobnic na pokopališču je dovoljena samo ob robovih pokopališča zaradi načrta razdelitve in prilagoditve že obstoječemu stanju.

34. člen

Kot grobišča označujemo kostnice, prostore za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah ter v vojni in izrednih razmerah. Za skupna grobišča skrbi Občina Videm.

35. člen

Mere grobnega prostora so naslednje:

-        za enojni grob dolžina 2 m in širina do 1,5 m

-        za dvojni grob dolžina 2 m in širina do 1,8 m

-        globina prvega pokopa najmanj 1,8 m

-        za žarni grob dolžina 0,8 m, širina 0,8 m, višina spominske plošče 0,8 m, širina 0,74 m.

-        širina poti med grobovi med 25-35 cm.

Višina nagrobnih spomenikov lahko doseže maksimalno 100 centimetrov višine skupaj s podstavkom, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora in ga ne sme presegati ter nora biti usklajena z ureditvijo obstoječega pokopališča. Nagrobni spomeniki se lahko postavljajo le v skladu z ureditvenim načrtom, na obstoječih pokopališčih pa v soglasju z upravljavcem.

Velikost grobnice določi upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.

Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi ureditvenemu načrtu, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve predlaga bolj racionalen načrt razdelitve pokopališčnih oddelkov.

Obnovo ali postavitev spomenika nadzira predstavnik občine Videm in na koncu izda potrdilo o ustreznosti.

36. člen

Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih ali obstoječih enojnih in dvojnih grobovih ter grobnicah. Če se žara shrani v enojni ali dvojni grob takega groba ne smatramo kot žarni grob. Površino, mesto in obliko žarnega groba določi upravljavec pokopališča v skladu z načrtom pokopališča.

37. člen

Prekop pokojnikov na isto ali drugo pokopališče se opravi na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih oziroma pravnih oseb in se vrši ob prisotnosti zdravstvenega inšpektor-ja. Prekopi v takih primerih se opravljajo v pozno jesenskem in zimskem času (od srede oktobra do srede marca), ko zunanje temperature ne presežejo +5 stopinj C. Izjeme so le izkopi na zahtevo pravosodnih organov.

38. člen

Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu grobov, razen kadar gre za pokop žar, pokop v rodbinske grobove ali grobnice. Ponoven pokop v isti grob je dovoljen po poteku mirovalne dobe najmanj 10 let; oziroma pred potekom mirovalne dobe, če je predvideno več pokopov v grobni prostor (žarni, dvojni ali poglobljeni grob). Pri tem se smiselno uporabljajo določbe 35. člena tega odloka. O poglobitvah grobov vodi evidenco izvajalec pokopališke dejavnosti.

V enojni in dvojni grob ter v grobnico se lahko shranjujejo tudi žare s pepelom umrlih. Pokopavanje v tuj grob brez poprejšnjega soglasja najemnika prostora ni dovoljeno. Odpiranje grobov, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, je dopustno le z dovoljenjem organa, pristojnega za začetek in vodenje kazenskega postopka.

39. člen

Pokopališče se opusti na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Videm. Pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča morata dati svoje mnenje pristojni organ zdravstvene inšpekcije in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. V odločbi mora biti določeno:

-        kdo upravlja opuščeno pokopališče,

-        pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov in spomenikov,

-        pogoji in roki za odstranitev pokopaliških objektov,

-        plačilo stroškov preureditve in prenosa.

Na predlog pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine pristojni organ občine odloči, kam se prenesejo posamezni spomeniki in obeležja z opuščenega pokopališča in kdo bo skrbel zanje. Za opustitev pokopališča, posameznih oddelkov na pokopališču in grobov, ki jih ureja poseben predpis, mora občinska uprava pred izdajo odločitve pridobiti dovoljenje pristojne službe pri Ministrstvu za okolje in prostor.

40. člen

Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih zadnjega pokopa uporabiti za ureditev parkov, v druge namene pa šele po 30 letih od zadnjega pokopa. Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prenesti v skupno grobišče na pokopališču, ki je v uporabi.

VI.     ODDAJA GROBNEGA PROSTORA V NAJEM

41. člen

Prostore za grobove daje v najem občina. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom. Najemna pogodba mora določati:

-        osebe najemnega razmerja (najemodajalec, najemnik),

-        čas najema oziroma uporabe,

-        vrsto, zaporedno številko in velikost groba,

-        višino najemnine,

-        obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,

-        ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti pogodbe.

Prostor za grobove se daje v najem za nedoločen čas.

42. člen

Najemnik lahko odpove pogodbo najprej po preteku mirovalne dobe – najmanj 10 let po zadnjem pokopu v grobni prostor. Najemodajalec lahko pogodbo odpove, če najemnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. Če katera od pogodbenic najemno pogodbo odpove, je najemnik dolžan v petnajstih dneh po odpovedi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega ne stori, stori to občina ali po nje-nem pooblastilu upravljavec na najemnikove stroške. V kolikor grobno opremo odstrani Občina Videm oziroma po njenem pooblastilu izvajalec in je najemnik v roku 3 mesecev po odstranitvi ne zahteva, jo sme Občina Videm prodati. V primeru, če najemodajalec odpove pogodbo zaradi opustitve ali preselitve pokopališča, prenese najemodajalec grobno opremo najemnika na svoje stroške.

Najemodajalec lahko po preteku mirovalne dobe grobni prostor odda drugemu najemniku. V času od odstranitve opreme groba do preteka mirovalne dobe in ponovne oddaje drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba po pooblastilu upravljavec pokopališča.

43. člen

Občina odpove sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:

-        če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,

-        če v roku enega leta od sklenitve pogodbe ni uredil grobnega prostora,

-        če najemnik ne vzdržuje groba kljub posebnem opozorilu,

-        če spomenik ali okvir kvari videz pokopališča ali celo ogroža varnost obiskovalcev,

-        ob opustitvi groba ali pokopališča,

-        če je najemnik grobni prostor preprodal.

44. člen

Če najemnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, upravljavec oziroma najemodajalec ukrepa v skladu s pogodbenimi določbami.

45. člen

Grobovi morajo biti redno vzdrževani in urejeni. Spomeniki, nagrobne ograje in druga zna-menja in naprave ne smejo segati preko meja grobnega prostora. Tehnični normativi spomenikov, nagrobnikov in grobov morajo biti v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in pravilnikom o pokopališkem redu. Postavljajo se lahko le s soglasjem upravljavca.

Znamenja na nagrobnih kamnih in spomenikih ne smejo žaliti nacionalnega čuta ter spoštovanja do pokojnih ali vzbujati zgražanja državljanov. Najemnik mora spoštovati zgoraj navedene določbe. Če najemnik v roku 30 dni po prejemu posebnega opomina ne odpravi pomanjkljivosti, sme najemodajalec pogodbo odpovedati.

46. člen

Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Višino najemnine s posebnim sklepom določi občinski svet na predlog župana občine. Višina najemnine za grobno polje se določa enkrat letno in se do konca koledarskega leta določi za naslednje leto. Osnova za izračun višine najemnine je letni program vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču.

VII.   DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA IN NAJEMNIKA

47. člen

Upravljavec pokopališča:

-        deluje v skladu z veljavnimi pravilniki,

-        v soglasju s pristojnim organom določa cene za najem grobov in druge pokopališke storitve,

-        oddaja prostore za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,

-        daje soglasja za ureditev grobov in postavitev spomenikov,

-        vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,

-        opravlja redno vzdrževanje pokopališča in spremljajočih objektov v skladu z določili tega odloka

-        opravlja investicijska dela na podlagi sklepa župana,

-        določa mesto pokopa,

-        skrbi za red in snago v mrliški vežici,

-        sklepa pogodbe in izdaja splošni akt, v katerem se ureja opravljanje pogodbenih in pokopaliških storitev v skladu s tem odlokom.

48. člen

Najemnik je dolžan:

-        spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,

-        dostaviti upravljavcu ustrezne mrliške dokumente,

-        prijaviti upravljavcu pokop po ugotovljeni smrti najkasneje 30 ur pred nameravanim pokopom,

-        skrbeti in vzdrževati grob v smislu 45. člena tega odloka,

-        ločevati in odlagati smeti in odpadke v za to določene posode.

VIII. UPRAVLJANJE

49. člen

Za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti lahko lastnik pokopališča z ustreznim izvajalcem sklene pogodbo o upravljanju oziroma podeli koncesijo za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

50. člen

Izvajalec pogrebne dejavnosti na podlagi pogodbe o upravljanju ne sme oddati del, ki se nanašajo na pokopališke in pogrebne dejavnosti, podizvajalcu brez soglasja Občine Videm. Pravice in dolžnosti koncesionarja se določijo v koncesijski pogodbi.

51. člen

Dela, ki so podeljena na podlagi pogodb o upravljanju in koncesijskih pogodb, se pred­vsem nanašajo na pokopališke storitve na pokopališču in pogrebno dejavnost izven pokopališča. Dela v zvezi z urejanjem pokopališča opravlja režijski obrat Občine Videm, lahko pa se tudi za opravljanje te dejavnosti sklene pogodba o upravljanju ali koncesijska pogodba.

52. člen

Urejanje pokopališč se predvsem nanaša na:

-        čiščenje in odstranjevanje snega,

-        košnjo zelenic in urejanje cvetličnih gred,

-        urejanje in obrezovanje žive meje,

-        vzdrževanje poti,

-        manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,

-        vodenje katastra pokopališč.

53. člen

Pokopališke storitve so predvsem:

-        izvajanje pogrebnih svečanosti,

-        izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,

-        zagotovitev uporabe mrliške vežice,

-        prva ureditev groba,

-        druge pokopališke storitve.

54. člen

Pogrebne dejavnosti, ki se praviloma izvaja-jo izven pokopališča:

-        urejanje dokumentacije,

-        ureditev pokojnika,

-        prevoz pokojnika,

-        oddajanje grobnih prostorov,

-        sklepanje najemnih in zakupnih pogodb.

55. člen

V primerih iz 49., 51. in 58. člena tega odloka mora biti izvajalec, ki je prevzemnik pogodbenih del, pravna ali fizična oseba, ki je registrirana in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

56. člen

Za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti lahko lastnik pokopališča podeli koncesijo vsaki pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje iz tega odloka.

Koncesionar je izbran na podlagi javnega razpisa, ki temelji na posebnem koncesijskem aktu, v katerem so določeni pogoji za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Pristojni organ izbere koncesionarja, s katerim predstavnik lastnika pokopališča (župan) sklene koncesijsko pogodbo.

57. člen

Izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti po odloku se financira iz:

-        najemnin za grobne prostore,

-        prihodkov od plačanih prispevkov koncesionarja,

-        sredstev za urejanje objektov kolektivne komunalne rabe,

-        drugih sredstev.

IX.    DRUGI DOLOČBI

58. člen

Upravljavec pokopališča in najemnik lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.

59. člen

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka oziroma javne službe opravlja občinska uprava Občine Videm, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka pa pristojna inšpekcija, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja.

X.      KAZENSKA DOLOČBA

60. člen

Z denarno kaznijo od 200,00 EUR do 400,00 EUR se kaznuje izvajalec pokopališke dejavnosti, če ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka. Z denarno kaznijo od 400,00 EUR do 600,00 EUR se kaznuje za prekršek oseba, ki krši določila 24., 35. člena tega odloka.

XI.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen

Z dnevom uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti občine Videm (Uradne objave občine Videm, št. 01/99).

62. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 320-739/2011

Videm pri Ptuju, 01.02.2011.

Občina Videm

Župan Friderik Bračič