New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 12. izredni seji, dne 6. marca 2013, sprejel

ODLOK

O DOLOČITVI MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI MARKOVCI

1. Splošne določbe

1.  člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.  člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom Občina Markovci (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.

3.  člen

(pomen izrazov)

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.

2.  Zdravstvena dejavnost na primarni ravni

4.  člen

(zdravstvena dejavnost na primarni ravni)

 Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:

·      osnovno zdravstveno dejavnost in

·      lekarniško dejavnost.

3.  Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občini

5.   člen

(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravlja Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj in zasebni zdravstveni delavci.

6.  člen

(zdravstveni dom)

Občina Markovci je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in za območje Občine Markovci zagotavlja:

·      preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,

·      nujno medicinsko pomoč,

·      zdravstveno varstvo žensk,

·      patronažno varstvo,

·      laboratorijsko in drugo diagnostiko.

·      reševalno službo in

·      mrliško pregledno službo.

7.  člen

(zasebni zdravstveni delavci)

(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju Občine Markovci na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oz. zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, določene pogoje.

(2) Na območju Občine Markovci se na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:

·      dejavnost splošne medicine in

·      dejavnost zobozdravstva,

(3) Na območju Občine Markovci se lekarniška dejavnost opravlja na podlagi koncesije.

 

4  Kadri za zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v občini na podlagi koncesije

8.  člen

(kadri)

Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti morajo zasebni zdravstveni delavci zagotoviti naslednje število kadrov:

·      za dejavnost splošne medicine: 1 zdravnika splošne medicine in 1 zdravstvenega tehnika;

·      za dejavnost zobozdravstva: 1 zdravnika dentalne medicine in 1 zdravstvenega tehnika.

5.  Končna določba

9.  člen

 (objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-0001/2013

Datum: 6. 3. 2013

 

Občina Markovci

Milan Gabrovec, prof., župan