New Page 2

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) ter skladno z določbami Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 24. ter 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 30. seji dne 10. 12. 1997 sprejel

 

S K L E P 
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998

 

1

 

Do sprejetja proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1998 se financiranje javne porabe občine začasno financira po proračunu za leto 1997.

 

2

 

V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti mesečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna leta 1997.

 

3

 

Sredstva, ki so bila odobrena za investicije v letu 1997 in tudi nakazana na žiro račun občine, se smejo v letu 1998 uporabljati po že planirani dinamiki porabe teh sredstev.

 

4

 

Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna občine Rogaška Slatina za leto 1998.

 

5

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 do sprejetja proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1998.

 

Št. 061-144/87

Rogaška Slatina, dne 16. decembra 1997.

 

Predsednik

Občinskega sveta

Občine Rogaška Slatina

Anton Krivec l. r.