New Page 2

Številka:

007-0003/2013-

Občina:

Občina Zreče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zreče

Predlagatelj:

Župan Občine Zreče

Zakonska podlaga:

21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 3. ter 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) in 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zreče

Datum:

20.3.2013

Priloge:

Gradivo
Vabilo na sejo: 18. redna seja Občinskega sveta Občine Zreče

Besedilo:

 

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na svoji ... seji, dne ... sprejel

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče

I. Splošne določbe

1. člen

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Zreče, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Zreče (v nadaljevanju: občina).

2. člen

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.

3. člen

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

II. Način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb

4. člen

(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.

(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),

- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- vire financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

- druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.

III. Lokalne gospodarske javne službe

5. člen

(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.

(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.

(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.

6. člen

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,

3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

7. urejanje in čiščenje javnih površin,

8. vzdrževanje občinskih javnih cest,

9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.

7. člen

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,

2. oskrba z energetskimi plini,

3. oskrba s toplotno energijo,

4. vzdrževanje prometnih površin in objektov na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,

5. prevoz potnikov po žičniških napravah,

6. vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.

8. člen

Lokalne gospodarske javne službe iz 6. in 7. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 4. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.

9. člen

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.

(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.

IV. Oblike zagotavljanja javnih služb

10. člen

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 4. členom tega odloka v naslednjih oblikah:

- v režijskem obratu,

- z dajanjem koncesij.

1 Režijski obrat

11. člen

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

(2) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.

(3) Režijski obrat ni pravna oseba.

(4) V obliki režijskega obrata se izvajajo naslednje lokalne gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

- urejanje in čiščenje javnih površin,

- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč,

- vzdrževanje prometnih površin in objektov na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.

2 Koncesija

12. člen

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.

(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

4. vzdrževanje občinskih javnih cest,

5. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,

6.         pogrebne storitve,

7.         oskrba z energetskimi plini,

8.         oskrba s toplotno energijo,

9.         prevoz potnikov po žičniških napravah,

10.       vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije.

13. člen

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:

- predmet koncesije,

- območje, za katero se podeljuje koncesija,

- pogoje za koncesijo,

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

- pričetek in trajanje koncesije,

- merila za izbiro koncesionarja,

- druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.

(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.

14. člen

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.

(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.

(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.

V. Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge

15. člen

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,

- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,

- strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,

- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,

- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.

(3) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

VI. Varstvo uporabnikov javnih dobrin

16. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov in ga imenuje občinski svet občine izmed občanov na predlog svetniških skupin v občini.

17. člen

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:

- zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,

- zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.

18. člen

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

19. člen

(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.

(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.

VII. Financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb

20. člen

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:

- s ceno javnih dobrin,

- iz proračunskih sredstev,

- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

21. člen

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.

(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.

(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

22. člen

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

VIII. Prehodne in končne določbe

23. člen

(1) Občina je dolžna uskladiti predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na podlagi drugega odstavka 4. člena tega odloka ostanejo v veljavi odloki sprejeti na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09, 41/09 in 28/11).

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09, 41/09 in 28/11).

25. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0003/2013-

Zreče, dne       

 

Župan Občine Zreče,

 

mag. Boris Podvršnik