New Page 2

Št. 039-1/2014-O9

Ob-4151/14

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis

za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Krško

1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro­gramov za otroke in mladino organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju v Občini Krško v letu 2015, ra­zen programov s področja kulture, športa, zdravstva in sociale, in so v skladu s strateškimi cilji in opredeljeni­mi prednostnimi področji ter ciljnimi skupinami Lokal­nega programa za mladino v Občini Krško za obdobje 2014–2015.

V letu 2015 se bodo tako prioritetno vrednotili in sofinancirali programi, ki se nanašajo na naslednja pred­nostna področja oziroma sledijo naslednjim ciljem:

a) Večje kompetence mladih:

– mlade seznaniti in spoznati s perspektivnimi po­klici in različnimi oblikami zaposlovanja mladih, tudi na področju lokalne samooskrbe, trajnostnega razpolaga­nja z viri, medgeneracijskega učenja in pomoči, podje­tništva, kulturne in naravne dediščine lokalnega okolja, rokodelskih oziroma obrtnih veščin;

– mladim omogočiti pridobivanje novih znanj in spretnosti, potrebnih za opravljanje poklica;

– spodbujati in razvijati raziskovalno, inovativno in ustvarjalno delo mladih;

– mladim omogočiti tudi dostop do različnih uspo­sabljanj za delo v mladinskih organizacijah.

b) Prostovoljstvo mladih:

– spodbujati delovne navade, solidarnosti, medge­neracijsko sodelovanje;

– zagotoviti kvalitetno in dostopno informiranje mla­dih o pomenu in možnosti vključitve v različno prosto­voljsko delo;

– spodbuditi neprofitne organizacije k vključevanju mladih v prostovoljsko delo.

c) Spodbujanje zdravega, aktivnega načina življe­nja mladih:

– mladim zagotoviti izkušnjo o drugačnih, bolj zdra­vih oblikah preživljanja prostega časa, druženja, ustvar­janja, skrbi za lastno zdravje (mlade vključiti v dogajanja v lastnem okolju in širše ter jih na dokaj preprost in prak­tičen način ozavestiti in informirati o možnostih, priložno­stih, odgovornosti do sebe, drugih, okolja);

– mlade in njihove starše učinkovito informirati o po­zitivnih in negativnih učinkih rabe IKT tehnologije vključ­no z nasveti o njeni varni rabi.

d) Vključevanje mladih z manj priložnosti:

– osveščanje in sprejemanje drugačnosti, zmanj­ševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladi­mi spodbuditi vključevanje (socializacijo) mladih pripa­dnikov marginalnih skupin z vključitvijo posameznikov v različne programe in projekte, ki hkrati sledijo tudi ciljem, navedenim v odstavkih od 1 do 3 te točke jav­nega razpisa.

Kandirati je mogoče v okviru naslednjih sklopov:

A/ Programi za otroke do 15. leta starosti,

B/ Programi za mladino od 15. do 35. leta, mladin­ski programi in mladinsko delo, kot to opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Občina Krško v okviru javnega razpisa ne bo sofi­nancirala naslednjih programov oziroma projektov:

– turističnih potovanj, letovanj in izletov ter komerci­alno naravnanih počitniških programov za mlade;

– športnih in drugih tekmovanj, katerih udeleženci so mladi;

– programov organizirane športne vadbe;

– mladinskih aktivnosti komercialnega značaja (npr. plesne šole, športni klubi, kakršnikoli plačljivi tečaji …);

– programi in projekti organizacij, pri katerih mla­di predstavljajo le del ciljne publike ter primarno izvajajo programe in projekte, ki niso del vertikalne mladinske politike (npr. gasilska društva, lovska društva, planinska društva, športne zveze …);

– kulturnih predstav in festivalov;

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo­braževanja.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško.

Prijavitelji so lahko mladinske organizacije oziroma organizacije za mlade, opredeljene po Zakonu o uresni­čevanju javnega interesa v mladinskem sektorju, oziro­ma pravne osebe, ki so ustanovljene v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik in zagotavljajo nepridobi­tnost organizacij:

– društva in zveze društev na podlagi Zakona o dru­štvih,

– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah,

– zavodi na podlagi Zakona o zavodih,

– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost or­ganizacije.

Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, usta­novljeni s strani Občine Krško in podmladki političnih strank.

Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, za ka­tero se prijavlja;

– da na področju mladinskih aktivnosti, mladinske­ga dela deluje vsaj eno leto;

– ima sedež na območju Občine Krško;

– da se dejavnosti nanašajo na prednostna podro­čja mladinskega sektorja, kot so opredeljena v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju, pri čemer se štejejo za uporabnike predvsem mladi v starosti od 15 do 29 let;

– da vsebina prijavljenih dejavnosti ni sofinancirana iz drugih virov občine;

– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja;

– da so v izvajanje dejavnosti prijavitelja aktivno vključeni mladi iz območja Občine Krško;

– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije;

– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in prepreče­vanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;

– da ima z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.

Če prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih po­gojev, se vloga prijavitelja zavrže …

4. Omejitev prijav: posamezna organizacija lahko prijavi največ štiri programe skupaj za sklop A in največ štiri programe za sklop B. V primeru preseganja omeji­tve števila prijav bo upoštevano število prijav glede na vrstni red odpiranja, presežne vloge bodo zavržene.

5. Predvidena višina sredstev:

Orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2015 je 38.000 EUR, od tega za sklop A 15.200 EUR in za sklop B 22.800 EUR. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja

Za upravičene štejejo stroški, ki:

– so povezani s prijavljenimi mladinskimi aktivnost­mi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo mladinskih aktivnosti;

– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;

– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo­vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;

– so dejansko nastali;

– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;

– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/raču­novodskih listinah in v računovodskih evidencah;

– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov ob­čine.

Vrsta upravičenih stroškov:

– stroški dela, razen stroški dela projektnih par­tnerjev;

– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti sofinanciranih stroškov programa;

– stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva pro­stovoljcev;

– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za specifič­ne in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavni­ce, navedene v programu ipd., oglaševanja, prevozi,…);

– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;

– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri čemer se mora biti nakup opreme jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;

– posredni – operativni/administrativni stroški (ko­munikacijske in poštne storitve, pisarniški material, ra­čunovodstvo, spletna stran, stroški poslovnih prosto­rov …).

Neupravičeni so naslednji stroški:

– stroški alkohola,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),

– amortizacija nepremičnin in opreme,

– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja

Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.

Pri naročanju blaga in storitev morajo izbrani prija­vitelji, opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju, ravnati skladno s tem zakonom. Upravičenci, ki niso zavezanci po ZJN-2, pa morajo pri naročanju blaga in storitev vseeno upoštevati temeljna načela javnega naročanja, in sicer:

– načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,

– načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,

– načelo transparentnosti,

– načelo enakopravne obravnave ponudnikov,

– načelo sorazmernosti.

Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prija­vitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge …), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opre­deljenega v pogodbi o sofinanciranju, kolikor bo na letni ravni iz proračuna Občine Krško iz vseh razpisov sku­pno prejel 2000,00 EUR in več.

Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini naj­več do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroški stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravi­čenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evi­denčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organiza­cije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).

7. Kriteriji / merila za vrednotenje prijavljenih pro­gramov:

– kakovost vsebine programa,

– skladnost programa s prednostnimi področji,

– skladnost posameznih aktivnosti, metod in pred­videnih rezultatov s cilji javnega razpisa,

– trajanje izvedbe programa,

– število vključenih udeležencev iz prioritetnih cilj­nih skupin,

– kadrovska zasedba programa,

– inovativnost programa,

– stopnja sodelovanja udeleženčev,

– sodelovanje prostovoljcev,

– vključevanje drugih organizacij iz mladinskega sektorja z območja občine,

– vpliv programa na lokalno okolje,

– realnost ocene posameznih finančnih postavk programa,

– usklajenost vsebinskega in finančnega dela pro­grama,

– razvidnost namena porabe odhodkov.

8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji:

Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjene (podpisane, ustrezno potrjene oziroma žigosane) prijavne obrazce,

– parafiran vzorec pogodbe,

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija te­meljnega akta, iz katere naj bodo razvidni pravni status, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje de­lovanja).

Prijavitelj naj v eni kuverti/pošiljki odda prijave za več programov, pri čemer prijavni obrazec 1, vzorec po­godbe in kopijo temeljnega akta priloži le enkrat.

Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani od­govorne osebe prijavitelja in ožigosani.

K posameznim točkam obrazca 2 lahko prijavitelj priloži ustrezne priloge.

Prijav ne spenjajte v mapo ali spiralo, priloge ošte­vilčite.

9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

10. Rok in način prijave

Prijave morajo predložene na naslov: Občina Kr­ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Rok za oddajo prijav je 12. januar 2015.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure, oddana v glavni pisarni Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav ko­misija ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in ozna­čene z »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za otroke in mladino 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse­mi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje od­ločitev in obveščanje o rezultatih

Odpiranje prijav bo strokovna komisija, imenova­na s strani župana Občine Krško, opravila 14. januarja 2015. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopol­no izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni 8 dni od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.

Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:

– ki bodo nepravilno označene;

– ki bodo prispele po roku;

– ki jih je vložila neupravičena oseba.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemni­kov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o do­delitvi sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu prijavi­telju izdana posamična odločba. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.

Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.

12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči­ne Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za druž­bene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času poslovnega časa.

Informativna delavnica za pripravo prijave bo v to­rek, 16. decembra 2014 ob 16. uri, v prostorih Mladin­skega centra Krško, CKŽ 105, Krško. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite po e-pošti: na tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@kr­sko.si.

Občina Krško