New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 56/02 – ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06 –ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2010 in 11/2010) je Občinski svet Občine Destrnik na 10. redni seji, dne 16. 12. 2011, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu

Občine Destrnik za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Destrnik za leto 2012 (Ura­dni vestnik Občine Destrnik, št. 3/2011) in Odloka o spre­membah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destr­nik za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Destrnik, 11/2011) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans 2012

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74+78)

2.779.866

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.060.118

70 DAVČNI PRIHODKI

1.808.668

700 Davki na dohodek in dobiček

1.658.941

703 Davki na premoženje

78.907

704 Domači davki na blago in storitev

53.840

706 Drugi davki

16.980

71 NEDAVČNI PRIHODKI

251.450

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

40.850

711 Takse in pristojbine

0

712 Globe in druge denarne kazni

600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

210.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

358.864

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

182.678

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

 

dolgoročnih sredstev

176.186

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

354.112

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

354.112

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

6.772

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

6.772

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.846.623

40 TEKOČI ODHODKI

898.383

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

187.268

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

32.003

402 Izdatki za blago in storitev

609.336

403 Plačilo domačih obresti

35.900

409 Rezerve

33.876

41 TEKOČI TRANSFERI

882.634

410 Subvencije

20.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

508.940

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

45.115

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

308.579

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.057.606

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.057.606

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim

0

osebam, ki niso proračunski uporabniki

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

8.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-1.066.757

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELE­ŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in

 

drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v

 

svoji lasti

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

ZADOLŽEVANJE (500)

1.083.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.083.000

500 Domače zadolževanje

1.083.000

ODPLAČILO DOLGA (550)

53.000

55 ODPLAČILO DOLGA

53.000

550 Odplačilo domačega dolga

53.000

SPREMEMBA STANJA SREDSTVA NA RAČUNU

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-36.757

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.030.000

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.066.757

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011

 

9009 Splošni sklad za drugo

36.757

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načr­ti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasi­fikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kon­tov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu od­loku in se objavita na spletni strani Občine Destrnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 900-18/2011-10R-7/7

Destrnik, 16. 12. 2011

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, univ. dipl. inž. el.