New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07 in 99/13) je Občinski svet Občine Mozirje na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2015

I.

Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke.

Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je vložila zahtevek za vsako tekoče leto posebej.

II.

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).

III.

Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun stranke in sicer mesečno po dvanajstinah.

IV.

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

 

Št. 032-0010/2014

Mozirje, dne 23. decembra 2014

 

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.