New Page 2

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 , 76/17 in 78/19) ter 19. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19), je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji, dne 30.09.2020 sprejel naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI

 

1. člen

V Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 12/2012), se v 4. členu doda nova točka 5, ki glasi:  »5. izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami«.

Doda se drugi odstavek 4. člena, ki glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru javne službe zbiranja ne zbirajo:

·   odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,

·   odpadki iz vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,

·   biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,

·   odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi«.

·    

2. člen

V 5. členu se za 29. točko, doda besedilo: »

30.   izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;

31.   javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;

32.   odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;

33.   odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstva iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko embalažo;

34.   sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom«.

V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi: »Drugi izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določa Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov oziroma drugi predpisi, ki urejajo odpadke.«

 

3. člen

Zadnji stavek drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da glasi: »Občina potrdi letni program najkasneje v enem mesecu po prejemu, letni program pa se šteje za potrjen, če občina v tem roku nanj ne posreduje svojih pripomb.«

 

4. člen

V 14. členu se spremeni prva alineja prvega odstavka tako, da glasi: »-oddajo in prepuščanje vseh zbranih odpadkov v obdelavo Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v skladu s predpisi in pod konkurenčnimi pogoji,«.

Spremeni se šesta alineja prvega odstavka 14. člena tako, da glasi: »-zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da se pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega sektorja zagotovi najmanj 120 litrski zabojnik za biološke odpadke (če gospodinjstvo ne odlaga bioloških odpadkov v lastni kompostnik) in najmanj 120 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke (oziroma s predhodnim soglasjem občine najmanj 80 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva z največ dvema družinskima članoma)  ter namenske vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov).

Spremeni se petnajsta alineja prvega odstavka 14. člena tako, da glasi: »obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,«.

Doda se nov drugi odstavek 14. člena, ki glasi:  »Na željo izvirnega povzročitelja se zagotovi tudi dodaten zabojnik za ločene frakcije komunalnih odpadkov iz papirja in kartona. Na vsakem zabojniku oziroma vreči mora biti napis za namen uporabe zabojnika oziroma vreče.«

 

5. člen

32. člen se spremeni tako, da glasi:

»Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih – po sistemu od vrat do vrat v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga izvirni povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.

Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega programa je treba upoštevati sledeči minimalni standard ravnanja z odpadki:

·   Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke vsaj enkrat mesečno;

·   Izvajalec javne službe prevzema biološke odpadke od aprila do septembra vsaj enkrat tedensko, od oktobra do marca pa vsaj enkrat na 14 dni. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec javne službe od oktobra do marca na območju, kjer uporabniki javne službe večinoma hišno kompostirajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, prevzema biološke odpadke vsaj enkrat na tri tedne;

·   Izvajalec javne službe prevzema odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov vsaj enkrat mesečno. Ne glede na prejšnji alinejo lahko izvajalec javne službe pri uporabniku, ki je izvirni povzročitelj in opravlja trgovinsko ali storitveno dejavnost, prevzema odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov pogosteje, če se tako dogovorita.

Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, lastniki počitniških kapacitet in gospodinjstva z enim članom lahko prepuščajo odpadke v namenske vreče, ki jih kupijo pri izvajalcu javne službe, vendar le, če s tem načinom soglaša občina.  Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke in namenskih vreč za ločeno zbiranje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov znaša 6 kosov.

Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, se morajo obvezno vključiti v sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, v odvisnosti od dejavnosti, ki jo izvajajo.

Za biološko razgradljive odpadke mora izvajalec zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov, ki se za to odločijo na celotnem območju Občine Beltinci. Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od preostalih komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto je isto kot za preostale komunalne odpadke, pogostost odvoza teh odpadkov se določi z Letnim programom prevoza odpadkov.«.

 

6. člen

Besedilo v 35. členu se spremeni tako, da se črta beseda »barvah«.

 

7. člen

Besedilo 36. člena se spremeni tako, da glasi:

»Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:

1.    odpadni papir in karton,

2.    odpadno embalažo iz papirja in kartona,

3.    odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 ter

4.    odpadno embalažo iz stekla.

Ne glede na prejšnji odstavek izvajalcu javne službe v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za odpadke iz prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat in če se to potrdi v letnem programu.

V občini mora biti ustrezno število zbiralnic tako, da je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev. V soseskah z več večstanovanjskimi objekti mora biti zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.

Izvajalec javne službe mora zbiralnico primerno opremiti in vzdrževati v skladu s predpisi in prevzemati v zbiralnici prepuščene nenevarne odpadke s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja, s čim manj hrupa ter da med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov. Zbiralnica mora biti urejena tako, da izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi pomenilo nevarnost za človeško zdravje.«

 

8. člen

V prvem odstavku 37. člena se črta beseda »barva«.

Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da glasi: »Lokacije zbiralnic in vrste nenevarnih frakcij, ki se prepuščajo v zbiralnicah, določita v dogovoru občina in izvajalec javne službe ter pri tem upoštevata pobude krajevnih skupnosti.

 

9. člen

Besedilo v 39. členu se spremeni tako, da glasi;

»Izvajalec javne službe mora zbiralnice nenevarnih frakcij vzdrževati tako, da:

·   izvirni povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste ločenih frakcij lahko odložijo v zbiralnici nenevarnih frakcij,

·   se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,

·    se zagotovi red in čistočo.

Izvajalec javne službe prevzema ločene frakcije z zbiralnic nenevarnih frakcij 14 dnevno oziroma v skladu s potrjeno dinamiko odvozov iz letnega programa, vendar tako, da se posamezni zabojnik, ki je polno naložen z odpadki, čim prej izprazni. Izvajalec javne službe lahko po dogovoru z občino namesti dodaten zabojnik ali poveča število zbiralnic na tem območju.«

 

10. člen

V 44. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni tako, da glasi: »izvirni povzročitelji prepustijo nevarne frakcije in kosovne odpadke usposobljeni osebi izvajalca javne službe,«.

 

11. člen

Besedilo v 52. členu se spremeni tako, da se spremeni prvi odstavek tako, da glasi; »Izvajalec javne službe mora v vsakem naselju kosovne odpadke prevzeti najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv.

Spremeni se drugi odstavek 52. člena, ki glasi: » V primeru prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja enkratna prevzemna količina, ki bo prevzeta brezplačno, omejena na dva kubična metra.«

 

12. člen

V 57. členu se spremeni besedilo alineje i) tako, da glasi: » i) spremembe podatkov o plačniku ter drugih podatkov le-te sporočiti v 15-ih dneh izvajalcu javne službe«.

 

13. člen

62. člen se spremeni tako, da glasi:

»Organizator javne prireditve mora z izvajalcem javne službe dogovoriti, da ta za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotovi zabojnike za vsaj:

1.    odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,

2.    odpadno embalažo iz stekla,

3.    odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,

4.    mešane komunalne odpadke ter

5.    biološke odpadke.

Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč iz prejšnjega odstavka, nosi organizator.

Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prvega odstavka tega člena na mestu javne prireditve.

Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.«

 

14. člen

Besedilo 68. člena se spremeni tako, da glasi: »Osnova za obračun storitev javne službe je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oz. z vsakokrat veljavno področno zakonodajo«.

 

15. člen

72. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

»Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:

·   javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe, koncesijske pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem (8. člen),

·   določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem, brez soglasja občine (9. člen),

·   ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti (12. člen),

·   ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame do mest njihove obdelave (13. člen),

·   za nemoteno izvajanje javne službe ne zagotovi storitev, kot so določene v 14. členu odloka,

·   ne zagotavlja konkretnega obračuna storitev (14. člen),

·   ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so podrobneje določeni v letnem programu (26. člen),

·   prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (27. člen),

·   ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesnažene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov (27. člen),

·    ne popravi ali ne zagotovi drugo posodo za zbiranje odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe (27. člen),

·   ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (28. člen),

·   ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (29. člen),

·   ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register (30. člen),

·   ne izvaja zbiranja po objavljenem letnem programu (33. člen),

·   zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih izpada ter o novih terminih ne obvesti povzročitelje, na krajevno običajni način (33. člen),

·   ne ugotavlja nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov (34. člen),

·   v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnemu (med)občinskemu inšpekcijskemu organu (34. člen),

·    ne vodi evidenco o tipih, volumnih in številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih v registru prevzemnih mest (35. člen),

·   lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah, ter posode za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (37. člen),

·   ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih frakcij (37. člen),

·   ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 39. člen odloka,

·   ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo z zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (40. člen),

·   ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter posoda za njihovo zbiranje (42. člen),

·   ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 44. člen odloka,

·   ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (45. člen),

·   ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico (46. člen),

·   ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (48. člen),

·   ne opravlja prevoza nevarnih frakcij skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi,

·   ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi republiških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij (65. člen),

·   ne izvaja obračun storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe (66. člen),

·   ne zagotovi opreme za izvajanje javne službe, kot to določa 69. člen odloka,

·   ne pripravi Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Beltinci.

Z globo 1.500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.«.

 

16. člen

Spremeni se 73. člen odloka tako, da glasi;

»Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje izvirni povzročitelj iz gospodinjstva in javnega sektorja, če:

·   odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca (16. člen),

·   odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (17. člen),

·   odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij (17. člen),

·   ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (20. člen),

·   ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih zbirno – prevzemnih mest (22. člen),

·   ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno posodo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje (24. člen),

·   brska po posodah, odnaša oziroma odtujuje material iz posod (drugi odstavek 41. člena),

·   ne uporablja storitev javne službe (55. člen),

·   ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (56. člen),

·   pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca (57. člen),

·   nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (57. člen),

·   ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja (57. člen),

·   ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (57. člen),

·   ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje (57. člen),

·   v primeru zlorab ali namernega poškodovanje sam ne zamenja posodo za zbiranje odpadkov (57. člen),

·   v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči izvajalcu (57. člen),

·   pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (58. člen),

·   meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (58. člen),

·   prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (58. člen),

·   prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje (58. člen),

·   piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje (58. člen),

·   kuri odpadke (58. člen),

·   v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka (59. člen),

·   ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza (60. člen),

·   posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne in namesti nazaj na zbirno mesto (60. člen),

·   ne zagotovi, da so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu (60. člen),

·   odpadke, ki jih mora zbirati v posodi za zbiranje odpadkov, odloži ob posodo (60. člen),

·   izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevzemnega mesta (60. člen),

·   opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (61. člen),

·   za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (61. člen),

·   izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov (67. člen).«.

 

17. člen

V Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 12/2012) se tako v naslovu kot v samem besedilu odloka besedna zveza » zbiranje in prevoz odpadkov«, nadomesti z besedno zvezo »zbiranje odpadkov«.

 

18. člen

Z uveljavitvijo tega odloka se razveljavi uporaba Priloge 1: Odpadki in Priloge 2 : Oskrbovalni standard za zbirni center odloka ter se smiselno uporabljajo priloge iz Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18).

 

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  032-01/2020-14-159/VII

Datum:: 30.09.2020

 

 

Občina Beltinci

 

Marko Virag, župan