Na podlagi 6. člena Zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 58/2002) in določilih člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 18/99, 12/00) je Občinski svet občine Rače - Fram na 30. redni seji, dne 19. avgusta 2002, sprejel naslednjo
 
ODREDBO
 
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Rače - Fram
 
1. člen
 
S to odredbo se določa način sestave seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.
 
2. člen
 
(način sestave seznama)
 
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekumunikacijsko omrežje župan v roku enega meseca od uveljavitve te odredbe ustanovi delovno skupino, ki jo sestavljajo: delavci občinske uprave in občani, ki so sodelovali pri izvedbi akcij uvedbe telefonije v bivših krajevnih skupnostih Rače in Fram, v obdobju od l. 1974 do leta 1994.
 
Za sestavo seznama upravičencev dlovna skupina pregleda arhivsko dokumentacijo krajevnih skupnosti iz prejšnjega odstavka, pridobi podatke o sklenjenih pogodbah od občanov in pravnih oseb ter arhivske podatke družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d. Delovna skupina posreduje podatke o upravičencih do vračila vlaganj tudi drugim lokalnim skupnostim, če so le ti zajeti v evidencah krajevnih skupnosti iz prvega odstavka tega člena.
 
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na način kot ga določe Zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 58/2002, v nadaljevanju: zakon).
 
3. člen
 
(ugotavljanje sorazmernega deleža)
 
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
 
4. člen
 
(pogoji in roki vračanja)
 
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
 
5. člen
 
Ta odredba se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati 15. dan po objavi.
 
Župan Občine Rače - Fram
 
Branko Ledinek, s. r.
 
Številka: 062-02/30-2002 - 371
 
Datum: 20. avgust 2002