New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter  17. člena Statuta Občine Mislinja (Ur.l. RS št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/2016, 61/2016),  je občinski svet Mislinja na  23. seji  dne 15.11.2021 sprejel

 

PRAVILNIK

O ODDAJANJU V NAJEM VEČNAMENSKE DVORANE LOPAN IN DRUGIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV TER KULTURNEGA DOMA ŠENTILJ POD TURJAKOM

 

1.  Splošne določbe

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, način, namen in cena najema in koriščenja večnamenske dvorane Lopan, Šolska cesta 55, Mislinja in drugih pripadajoči prostorov ter Kulturnega doma Šentilj pod Turjakom za prireditve in srečanja ter ostale dejavnosti, ki jih organizirajo posamezniki, društva, organizacije, javni zavodi, združenja in pravne osebe iz območja občine Mislinja in drugih občin (v nadaljevanju: najemnik).

 

2.  Najem

 

2. člen

Najem večnamenske dvorane in drugih pripadajočih prostorov lahko zajema naslednje prostore:

·  najem velike dvorane s pripadajočimi prostori (kuhinja s šankom),

·  najem velike dvorane (brez kuhinje s šankom);

·  njem male dvorane s pripadajočimi prostori (kuhinja s šankom);

·  najem male dvorane (brez kuhinje s šankom);

·  najem sejne dvorane;

·  najem prostora pod odrom.

Najem Kulturnega doma Šentilj pod Turjakom lahko zajema naslednje prostore:

·  najem dvorane z odrom,

·  sejna soba s kuhinjo.

Za najem mora najemnik izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljena na spletni strani Občine Mislinja. Vloga se pošlje na Občino Mislinja.

Občina ima pravico, da zavrne vlogo, če oceni, da predvidena prireditev, srečanje ali ostala dejavnost ni primerna za prostore, za katere najemnik oddaja vlogo oziroma da obstaja bojazen, da bi prišlo zaradi prireditve do kršitve javnega reda in miru ipd. .

 

3. člen

Prednost koriščenja dvorane imajo najemniki iz Občine Mislinja. V kolikor je v navedenem terminu prostor prost, se z najemnikom sklene pisna najemna pogodba. Pogodba mora vsebovati podatke o najemniku, njegov naslov, davčno številko, transakcijski račun, telefonsko številko in podatke o namenu koriščenja dvorane oz. drugih prostorov ter datum in čas najema prostorov.

 

3.  Pogoji najema

 

4. člen

Za najem prostorov se zaračunava najemnina po ceniku, ki je sestavni del tega pravilnika in se objavi na internetni strani Občine Mislinja.

Najemnik je dolžan najemodajalcu plačati najemnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

 

5. člen

Društva, registrirani klubi, druge neprofitne organizacije in javni zavodi, ki imajo sedež v Občini Mislinja oziroma društva izven Občine Mislinja, ki izvajajo dejavnost ali programe za občane Občine Mislinja in ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, so oproščena plačila najemnine, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status.

Druga društva, registrirani klubi, druge neprofitne organizacije in javni zavodi, ki imajo sedež v Občini Mislinja oziroma društva izven Občine Mislinja, ki izvajajo dejavnost ali programe za občane Občine Mislinja, pa nimajo podeljenega statusa delovanja v javnem interesu, plačajo  najemnino, kot je določena v priloženem ceniku. Ravno tako je po ceniku določena tudi višina najemnine za druge uporabnike.

 

6. člen

Za odpiranje in zapiranje prostorov je zadolžena oseba, ki jo določi župan. Po končani prireditvi oz. dejavnosti mora najemnik predati ključe zadolženi osebi.

 

4.  Obveznosti najemnika

 

7. člen

Najemnik najetih prostorov ne sme uporabiti za druge namene razen za tiste, za katere se je prijavil, niti jih brez predhodnega soglasja lastnika ne sme dajati drugim v podnajem.

V primeru komercialnih prireditev mora prijaviti prireditev pri pristojnem organu in organizirati lastno varovanje.

V kolikor je na prireditvi predvajana glasba, mora prireditev najemnik prijaviti tudi na Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic – Združenje SAZAS, v skladu z zakonom, ki ureja avtorske pravice.

 

8. člen

Najemnik mora po končani prireditvi najemodajalcu predati prostore v takšnem stanju, kot jih je prevzel. Ne sme poškodovati prostorov in inventarja. V kolikor so nastale poškodbe s strani najemnika, jih je le-ta dolžan odpraviti, oziroma poravnati vso nastalo škodo.

 

5.  Obveznosti najemodajalca

 

9. člen

Najemodajalec se zavezuje uporabniku dati v najem dvorano v takšnem stanju, da bo primerna za nemoteno izvajanje dejavnosti.

 

6.  Prehodne in končne določbe

 

10. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati s 1.11.2021.

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju v najem večnamenske dvorane Lopan in drugih pripadajočih prostorov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2013, 69/2015, 60/2018).

 

Številka: 3521-0001/2021

Datum: 

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan

 

Priloga:

·  Cenik uporabe

 

 

 

CENIK UPORABE:

 

PROSTORI - PC LOPAN

Prostor

Cena

Velika dvorana:

 

-  za družbene prireditve z gostinsko ponudbo1

400,00/prireditev

-  za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja2

50,00/h

rekreativni nameni3

20,00/h

za druge namene, ki niso razvrščeni drugje

40,00/h

sejna dvorana ali mala dvorana

 

-  za družbene prireditve z gostinsko ponudbo1

200,00/prireditev

-  za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja2

30,00/h

rekreativni nameni3

20,00/h

za druge namene, ki niso razvrščeni drugje

30,00/h

Prostor pod odrom, če gre za uporabo samo tega prostora

20,00/h

 

PROSTORI  KULTURNI DOM ŠENTILJ

Prostor

Cena

Dvorana z odrom

 

-  za družbene prireditve

250,00/prireditev

-  za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja2

50,00/h

-  rekreativni nameni3

20,00/h

-  za druge namene, ki niso razvrščeni drugje

20,00/h

sejna dvorana s kuhinjo

 

-  za družbene prireditve

100,00/prireditev

-  za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja2

30,00/h

-  rekreativni nameni3

10,00/h

-  za druge namene, ki niso razvrščeni drugje

10,00/h

sejna dvorana brez kuhinje

 

-  za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja2

30,00/h

-  rekreativni nameni3

10,00/h

-  za druge namene, ki niso razvrščeni drugje

5,00/h

 

1(poroke, valete, zaključke plesne večere, občne zbore ipd.)

2 (koncerti, gledališke predstavitve umetniških del, srečanja, predavanja, ipd.)

3 (aerobika, ples, pilates, joga, razni tečaji,…)

 

Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR, vključuje DDV in je določena glede na namembnost uporabe poslovnih prostorov.