New Page 3

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/1997, Primorske novice Uradne objave, št. 54/2001, 25/2008) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»2. člen

(1) Ime zavoda je: Glasbena šola Tolmin.

(2) Sedež zavoda je: Tolmin, Prešernova ulica 4.

(3) Zavod izvaja dejavnost v Tolminu, na Mostu na Soči in v Podbrdu.

(4) Zavod lahko izvaja dejavnost tudi v drugih občinah.«

2. člen

Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:

»11. člen

(1) Zavod ima 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,

- 3 predstavniki staršev,

- 5 predstavnikov delavcev zavoda.

(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.

(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

(4) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed:

– pedagoških delavcev                                4 člane,

– upravno-administrativnih in tehničnih delavcev     1 člana.

(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.

(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z vključenostjo njihovih otrok v zavod.«

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0002/2008

Tolmin, dne 7. julija 2010

Župan

Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.