New Page 2

V Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2014 (UGSO 32/2014 z dne 18.7.2014) je bila ugotovljena tehnična napaka, zato na podlagi 30. člena Statuta Občine Radenci (UGSO 2/2011 z dne 31.1.2011) dajem naslednji

 

TEHNIČNI POPRAVEK

ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2014

 

1. člen

Zaradi neskladnosti tekstualnega dela 24. člena Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2014 s 1. členom splošnega dela Odloka o spremembi odloka o proračuna Občine Radenci za leto 2014, se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Spremeni se 24. člen Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2014:

 »Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.600.000,00 eurov.

Občina Radenci v letu 2014 ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je.«

 

2. člen

Dosedanji 2. člen Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2014 postane 3. člen.

 

3. člen

Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, veljati pa začne naslednji dan po objavi.

 

Številka: 4100-0002/2014

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan