New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Ur. l. RS, št. 113/06, 21/07, 104/10 in 26/12)  in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010) je Občinski svet Občine Vitanje na 10. redni seji dne 14.06.2012 sprejel naslednji

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.št. 1210/1 cesta v izmeri 935 m2 in parc.št. 1210/2 cesta v izmeri 300 m2, obe k.o. 1091 – Hudinja. Za navedeni parceli z ID znakom 1091-1210/1-0, ID znakom 1091-1210/2-0, se pri k.o. 1091 – Hudinja vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.

2. člen

Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje bo po sprejetju tega sklepa predlagala vpis lastninske pravice na Občino Vitanje na zemljiščih, ki so navedena v 1. členu tega sklepa.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 9000-04/2012-07 

Datum: 14.06.2012

 

 

Občina Vitanje

 

Župan Slavko VETRIH