New Page 2

Na osnovi 30. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, štev. 18/94) in 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan, je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 21. redni seji, dne 20.07.2001, sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA

JAVNEGA GLASILA OBČAN

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje Natašo Žižek, rojeno 04.11.1974, iz Gomile 3, p. Destrnik, za odgovorno urednico časopisa Občan, glasila Občine Destrnik.

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik. Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Datum: 20.07.2001

Štev.: 032-01/2001-21R

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, univ. dipl. ing. el.