New Page 1

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3ea. Člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 7/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme-1D in 79/17) in 24. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17), je podžupan Občine Žetale , sprejel

 

SKLEP

O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA HŽ01 ŽETALE - ŠIRITEV KMETIJE KOLAR

 

1.

(potrditev izhodišč)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za (OPPN) za širitev kmetije Kolar, Občina Žetale, ki jih je izdelala družba IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica  pod št. projekta 24/2021-OPPN, z datumom avgust 2022, dopolnitev februar 2022.

 

2.

(območje načrtovanja)

Zasebni investitor želi pričeti s pripravo OPPN za širitev obstoječe kmetije v skladu s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščen besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), ki dopušča načrtovanje gradnje na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe.

Pobuda za pripravo OPPN se nanaša na širitev kmetije z objekti in napravami, ki služijo kmetijski dejavnosti. Investitor bi želel zagotoviti pogoje za gradnjo hleva za govejo živino, potrebne GJI in koritastega silosa.

Predlagana širitev kmetije je v okviru dela parc. št. 1598/1 in dela parc. št. 1553, obe k.o. 497-Dobrina.

Predlog je opredeljen na območju najboljših kmetijskih zemljišč - K1, v neposredni bližini obstoječega

kmetijskega gospodarstva. Poseg predvideva površino cca. 0,50 ha, kar bi omogočilo dovolj veliko površino za razvoj kmetije. Boniteta kmetijskega zemljišča je 43.

Obstoječi objekti kmetije so locirani v zaselku Dobrina, na območju podeželskega naselja-SK v EUP DO01, kjer kmetija nima več možnosti širitve. Gre za kmetijsko gospodarstvo, ki obsega 54,2 ha zemljišč, od tega 34,2 ha lastnih obdelovalnih površin in 28 ha gozda. V najemu imajo še cca 2 ha obdelovalne zemlje.

 

3.

(predmet načrtovanja)

Z OPPN se bo načrtovala gradnja hleva za cca. 56 GVŽ za govejo živino (53 mest za krave molznice, 8 mest za presušene  krave, 18 mest za telice  in 15 mest za teleta) ter koritasti silos. Osnutek ureditvene pobude je sestavni del Izhodišč. Trenutno na kmetiji redijo 64 GVŽ (stanje se mesečno spreminja), od tega 34 krav molznic in mlade živine za nadaljnjo rejo. Z nameravano investicijo načrtujejo enakomernejšo razporeditev živali po posameznih kategorijah. Skupen stalež se bo po investiciji povečal od sedanjih 64 na 71 GVŽ. Predvidena je novogradnja hleva za govejo živino, ki obravnava objekt  pravokotne oblike, bruto tlorisnih dimenzij 42,42 x 26,40 m in 5,7 x 12,34 m, ter nadstreška na JV strani objekta dimenzij 6,0 x 26,4 m in zunanjega povezovalnega kanala za gnojevko, dimenzij 1,75 x 21,0 m. Objekt hleva bo priličen, odprt do slemena, namenjen prireji mleka ter se deli na proizvodni in tehnični del. Na JZ delu objekta  so pomožno-tehnični prostori, ki so potrebni predvsem zaradi pridobivanja mleka. Skupina krav v laktaciji in dostop do robotiziranega mozišča.

Predvidene stavbe ne presegajo praga glede potrebnosti PVO ali PP (manj kot 200 GVŽ – določilo Uredbe o posegih vplivov na okolje, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Pobuda in izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Kolar, občina Žetale (v nadaljnjem besedilu OPPN), je pripravljena kot prva faza postopka priprave OPPN, na osnovi prvega odstavka 108. člena in v povezavi z 2. odstavkom 118. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017), ki pripravo OPPN določa v 116., 117., 118 in 119.členu in  Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list št. 99/07 in 61/17- ZUreP-2) ter 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98- odl., 1/99 – ZNIDC, 54/00-ZKme, 68/00-odl., 27/02-odl., 58/02-ZMR-1, 67/02-ZKZ-A, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1, 36/03- ZKZ-B, 55/03-ZKZ-UPM-1, 43/11-ZKZ-C, 71/11 ZKZ-UPB2, 58/12 ZKZ-D, 27/16 ZKZ_E, 27/17- ZKme-1D in 79/17- ZKZ-F) in 3. odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/2021). Postopek Skladno z 4. odstavkom 118. člena ZUreP-2 bo občina z investitorjem priprave prostorskega akta sklenila pogodbo o medsebojnih obveznostih.

Kot pravna podlaga služi tudi sprejet občinski prostorski načrt OPN občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2013), s katerega določili glede snovanja prostorskih aktov mora biti predmetni OPPN skladen.

 

4.

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec OPPN pridobi geodetski načrt območja urejanja, izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt).

Program opremljanja zemljišč za območje OPPN se izdela na podlagi OPPN in elaborata ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru,  izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora. Ureditev območja bo natančneje določil OPPN, ki bo tudi določil možnost dopustnih odstopanj.

Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev se izdela z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega prostorskega načrta.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski informacijski sistem.

 

5.

(vrsta postopka)

Priprava OPPN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2 v členih 118 in 119 (člen 119 pa napotuje še na člene 110 do 115) v navezavi z 3. odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/2021).

 

6.

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:

·  izhodišča za pripravo OPPN (pri oblikovanju izhodišč vključitev zainteresirane javnosti) in  začetek priprave elaborata ekonomike: maj 2022,

·  sklep o pripravi OPPN: junij 2022,

·  posredovanje sklepa o pripravi OPPN in izhodišč za pripravo OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da dodeli identifikacijsko številko v prostorskem informacijskem sistemu; vpis identifikacijske številke po prejemu le-te: 7 dni,

·  javna objava sklepa o pripravi OPPN skupaj z izhodišči za pripravo OPPN v prostorskem informacijskem sistemu (objava sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu in na spletni strani občine): po prejemu identifikacijske številke ministrstva,

·  poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje (poziv lahko vključuje tudi poziv za podajo konkretnih smernic): 30 dni od prejema poziva (NUP),

·  ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči  ali je potrebno izvesti CPVO: v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora ( MOP in Sektor za CPVO),

·  priprava osnutka OPPN: 20 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,

·  če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo: okvirni rok izdelave okoljskega poročila je predvidoma 30 dni oz. skladno s pogodbenimi roki z izbranim izdelovalcem,

·  objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): isti dan po prejemu,

·  poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti  vplivov izvedbe OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),

·  ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev): v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,

·  dopolnitev osnutka OPPN (in morebitna dopolnitev okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela, če je zahtevan postopek CPVO)): v roku 20 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma (če je potreben postopek CPVO) v roku 30 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila,

·  objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPPN (in okoljskega poročila, če je izdelano): objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·  javna objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno), dopolnjenih po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): 30 dni v času trajanja javne razgrnitve,

·  izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve: kraj in čas javne obravnave sta določena v javnem naznanilu,

·  priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti: 10 dni po zaključku javne razgrnitve,

·  prva obravnava in sprejem osnutka OPPN na občinskem svetu (del gradiva za obravnavo na občinskem svetu je tudi elaborat ekonomike) ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti: čas odvisen od občine, ki skliče sejo,

·  javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način: naslednji dan po seji,

·  priprava predloga OPPN (na podlagi sprejetih stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov javnosti): 20 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu,

·  objava predloga OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine): isti dan po prejemu gradiva,

·  poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN): 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),

·  (če je potrebno izvesti CPVO) vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje, da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi: 30 dni po prejemu vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO,

·  priprava usklajenega predloga OPPN in elaborata ekonomike – 30 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora – za sprejem na občinskem svetu,

·  Posredovanje usklajenega predloga OPPN skupaj s spremljajočim gradivom na MOP – MOP potrdi predlog s Sklepom: 30 dni

·  druga obravnava in sprejem predloga OPPN na občinskem svetu (del gradiva za obravnavo na občinskem svetu je tudi elaborat ekonomike): čas odvisen od občine, ki skliče sejo,

·  objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka od sprejema predloga na občinskem svetu,

·  priprava končnega OPPN in predaja naročniku: po objavi, ko začne OPPN veljati,

·  posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor: 7 dni po pridobitvi končnega OPPN.

Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.

 

7.

(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:

1.  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve),

2.  Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda)

3.  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

4.  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč,

5.  Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva narave)

6.  Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)

7.  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine – v vednost zaradi predhodne seznanitve s predvidenim aktom)

8.  Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)

9.  Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje telekomunikacij)

10.  Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče (za področje kabelskega komunikacijskega sistema KKS Ptuj)

11.  Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

12.  Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (za področje prometa, za občinske ceste);

13.  RS, Ministrstvo za okolje in prostor. Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.

 

8.

(načrt vključevanja javnosti)

Ob izdelavi Izhodišč za pripravo OPPN so le-ta bila javno razgrnjena na spletni strani občine Žetale (https://www.zetale.si/objava/632224) in v prostorih občine Žetale od 18. 5. 2022 - 1. 6. 2022, kjer je zainteresirana javnost imela možnost podati svoje pripombe in predloge pri oblikovanju izhodišč. Javna predstavitev Izhodišč je izvedena dne 23. 5. 2022 v prostorih občine Žetale. Na predstavljeno gradivo faze Izhodišča v času  trajanja javne predstavitve ni bilo pripomb zainteresirane javnosti, nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev urejanja prostora.

V okviru priprave osnutka OPPN se ponovno vključuje zainteresirano javnost, usklajujejo se različni interesi v prostoru. Izvede se javno predstavitev osnutka OPPN, v sklopu katere ima zainteresirana javnost možnost podati svoje pripombe in predloge pri pripravi osnutka OPPN.

Osnutek OPPN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku, (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO) se javno razgrne.

Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava razgrnjenega gradiva. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnim nasprotjem interesov.

Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani občine, in sicer se na spletni strani občine objavi: sklep o pripravi z zasnovo ureditve območja, osnutek OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO), javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava javnega naznanila tudi na krajevno običajen način), stališča do pripomb in predlogov javnosti (objava tudi na krajevno običajen način), predlog OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO).

Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se izvede tudi druge oblike vključevanja javnosti.

 

9.

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Naročnik OPPN financira pripravo in izdelavo OPPN, geodetski načrt območja urejanja, elaborat ekonomike. Stroške vseh javnih in uradnih objav nosi investitor.

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju tri kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov.

 

10.

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Kolar št. 350-1/2021 z dne 27. 7. 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2021, z dne 30. 7. 2021).

 

11.

(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Žetale (https://www.zetale.si/). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-1/2021-21

Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem sistemu: 3106

Datum: 8. 6. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Matjaž Kopše, podžupan