New Page 2
 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju  pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 07/2007) Občina Komenda objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE  IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KOMENDA V LETU 2009

 

 

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine Komenda v skupni višini 37.200 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti,  k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali.

 

 

 

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

 

 

 

·         Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

 

·         Upravičenec predloži izjavo, da za namen, za katerega vlaga zahtevek za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna oziroma mednarodnih virov, če pa je, višino že dodeljenih sredstev pridobi občina od dajalca pomoči,  oziroma, jo dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

 

·         Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.

 

·         Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.

 

·         Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

 

·         V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

 

 

 

Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifični pogoji upravičenosti in ostalo) se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2007 – 2013.

 

 

 

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, VIŠINA POMOČI TER VIŠINA SREDSTEV

 

 

 

UKREP 1: UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNIKOV

 

 

 

Upravičenci:

 

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Komenda.

 

 

 

1.1    Urejanje kmetijskih zemljišč

 

 

 

Namen ukrepa:

 

Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča,
 
 • stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
 
 • stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev in porabljenega materiala,
 
 • stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov pod pogojem, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
 

 

 

1.2    Urejanje pašnikov

 

 

 

Namen ukrepa:

 

Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče, na katerem se ureja pašnik, ne sme biti manjše od 1 ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha) ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let.

 

 

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe,
 
 • stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
 
 • stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev in materiala,
 
 • splošni stroški (honorarji strokovnjakov in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
 

 

 

Finančne določbe za ukrep 1.1. in 1.2.:

 
 • bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov,
 
 • najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
 

 

 

Upravičenci za ukrep 1.1. in 1.2. predložijo naslednjo dokumentacijo:

 

- prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:

 

1. Mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe

 

2. Računi, predračun(i) oz. ponudbe

 

 

 

Okvirna višina sredstev: 4.500 €

 

 

 

UKREP 2: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ

 

 

 

Namen ukrepa:

 

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

 

 

 

Predmet podpore:

 

Plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živali.

 

 

 

Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Komenda.

 

  

 

Finančne določbe:

 
 • podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razlika pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.
 

 

 

Upravičeni stroški:

 
 • Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
 
 • Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje določene v uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih proizvodov za tekoče leto.
 

 

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 

- prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:

 

1. Kopija sklenjene zavarovalne police za leto 2008 za zavarovanje posevkov in plodov oz. bolezni živali

 

2. Kopija potrdila o plačilu zavarovalne premije

 

 

 

Okvirna višina sredstev: 7.600 €

 

 

 

UKREP 3: POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

 

 

 

Namen ukrepa:

 

Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.

 

 

 

Med naložbe sodijo:

 
 • naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka jajc in mesa,
 
 • naložbe v skladiščne prostore (gnojne jame, gnojišča, silosi, seniki …),
 
 • nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
 
 • prva postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov,
 
 • nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne  investicije,
 
 • nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
 
 • nakup in postavitev mrež proti toči, idr.
 

 

 

Upravičeni stroški:

 
 • stroški za pripravo načrtov za novogradnjo in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zakonodaji ES ter drugi splošni stroški,
 
 • stroški za novogradnjo ali adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,
 
 • stroški za nakup in montažo nove in rabljene tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
 
 • nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi …); sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče,
 
 • nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
 
 • stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
 
 • v okviru celotne investicije je  nakup zemljišč v zvezi s postavitvijo trajnih nasadov možen, vendar največ do višine 10 % celotne investicije,
 
 • stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opremo,
 
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
 
 • subvencija obrestne mere kreditov za namene oziroma stroške, navedene od 2. do 10. alineje tega odstavka (doba vračanja največ do 5 let).
 

 

 

Finančne določbe:

 
 • bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov,
 
 • pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
 
 • pomoč se ne dodeli za že izvedene investicije oziroma aktivnosti razen za sofinanciranje projektne dokumentacije,
 
 • obresti se sofinancirajo za kredite,  z upoštevanjem, da bruto intenzivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov naložbe,
 
 • najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
 
 • v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se storitve in material sofinancirata največ do višine 40 % vrednosti naložbe oziroma investicije, splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, študije izvedljivosti, poslovni načrti, patenti in licence, idr.) pa največ do višine 10 % vrednosti celotne investicije, ob upoštevanju, da dodeljeni znesek na kmetijsko gospodarstvo na leto za ta ukrep ne sme presegati najvišjega zneska dodeljene pomoči v skladu s prejšnjo alinejo finančnih določb,
 

 

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 

- prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:

 

1.       Finančna konstrukcija investicije s planom izvedbe in dokončanje le-te

 

2.       Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno

 

3.       Mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe

 

4.       Računi, predračun(i) oz. ponudbe

 

 

 

Okvirna višina sredstev: 14.400 €

 

 

 

UKREP 4: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE

 

 

 

Namen ukrepa:

 

Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za primarne kmetijske pridelovalce in boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

 

Predmet podpore:

 

Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer:

 
 • izobraževanju in usposabljanju kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti (programi društev na področju kmetijstva),
 
 • svetovanju kmetov in članov njihovih družin,
 
 • organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih ter
 
 • promociji (publikacije, katalogi, spletišča ...)
 

 

 

Upravičenci: so izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore

 

 

 

Finančne določbe:

 

bruto intenzivnost pomoči:

 
 • Pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov,
 
 • pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
 
 • kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo
 
 • največji upravičeni stroški:
 

         za društva do 1.000 €/program letno

 

         za organizacije do 5.000 €/program letno

 

   

 

Upravičeni stroški:

 
 • Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
 
  • stroški organiziranja programov za usposabljanje.
 
 • Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za:
 

o        honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

 
 • Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se sredstva dodelijo za:
 

o        stroške udeležbe,

 

o        potne stroške,

 

o        stroške izdaje publikacij,

 

o        najemnine razstavnih prostorov,

 

o        simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca

 
 • Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
 

 

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 

- prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami:

 

1.       Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore

 

2.       Kopija(e) predračuna(ov) oz. ponudb(e)

 

 

 

Okvirna višina sredstev: 10.700 €

 

 

 

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v tajništvu  Občine Komenda, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Komenda:  www.komenda.si.

 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Miri Grzinčič, telefon: 72-47-405.

 

                                

 

V. ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG

 

 

 

Roki za prijavo na javni razpis so:

 

Za UKREP 1, UKREP 2 IN UKREP 3: do 30. 10. 2009

 

Za UKREP 4: do 30. 5. 2009

 

 

 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

 

 

Vloge se oddajo osebno v tajništvu občine ali pošljejo na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,  do zgoraj navedenih rokov, oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

 

 

 

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:

 

 

 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA 2009, ukrep št. ________!«.

 

 

 

Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

 

 

 

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

 

 

 

VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

 

 

 

O upravičenosti vlog odloča za področje kmetijstva pristojni organ občinske uprave v upravnem postopku. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

 

 

 

VII. OBVEŠČANJE O IZIDU

 

 

 

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka.

 

 

 

Številka: 331-0001/2009

 

Datum: 22. 4. 2009

 

Tomaž Drolec

 

Župan

   
  Priloge:
 

 

 Prijavni obrazec 1

   

 Prijavni obrazec 2

   

 Prijavni obrazec 3

   

 Prijavni obrazec 4