New Page 1

 

Na podlagi in 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03), je Občinski svet občine Rogašovci na 17. redni seji z dne 18. 3. 2005 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o financiranju političnih strank

 

 

v Občini Rogašovci

 

 

1. člen

 

 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

 

 

2. člen

 

 

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 50 SIT mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta občine Rogašovci.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove račune.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od veljavnosti odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2005.

 

 

 

 

 

Št. 024 01-1/2005-1

 

 

Rogašovci, dne 18. marca 2005.

 

 

Župan

Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.