New Page 1

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 100/2005, ZLS - UPB1 ), Občinski svet občine Cirkulane, sprejme naslednji

 

 

STATUTARNI SKLEP

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in nemoteno delovanje do sprejetja statuta občine in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnosti.

 

 

2. člen

 

 

Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz pristojnosti občine s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi Občine Gorišnica, ki niso v nasprotju z ustavo in zakonom.

 

 

3. člen

 

 

Občino predstavlja in zastopa župan.

 

 

Sedež nove občine je Cirkulane 40 a, 2282 Cirkulane.

 

 

Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA CIRKULANE, v notranjem krogu pa naziv organa občine.

 

 

4. člen

 

 

Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Datum: 20.11.2006

 

 

Številka: 900-001/2006-2

 

 

Župan Občine Cirkulane:

 

 

Janez JURGEC, l.r.