New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (ZLSUPB2, Ur. l. RS., 94/07, 76/08, 100/08) in 16. člena Statuta Občina Cerkvenjak (MUV št. 16/07), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 14. redni seji, dne 8. aprila 2009, sprejme

P R A V I L N I K

o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence

v občini Cerkvenjak

1. člen

Staršem novorojencev v občini Cerkvenjak se iz proračuna občine Cerkvenjak dodeli enkratni finančni prispevek kot finančna pomoč in spodbuda, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje povečanih stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

2. člen

Pravico do enkratnega finančnega prispevka ima eden od staršev novorojenca pod pogojem:

- da je novorojenec državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na območju občine Cerkvenjak ,

- da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima prebivališče na območju občine Cerkvenjak

3. člen

Višina enkratnega prispevka znaša 200 € in se vsakoletno v začetku leta uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za tekoče leto.

Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev pri katerem otrok živi in ima z njim stalno prebivališče, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi občine Cerkvenjak najkasneje v roku 3 mesecev od rojstva otroka.

4. člen

Obvezna priloga k zahtevku je:

- izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca

- potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka ter dokazilo o državljanstvu;

- številka računa pri banki, na katerega se enkratni finančni prispevek nakaže.

Dokazila iz uradnih evidenc si občina pridobi po uradni dolžnosti sama.

5. člen

O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu občine Cerkvenjak.

Prispevek se nakaže na račun vlagatelja pri banki.

6. člen

Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini Cerkvenjak št. 01502-1/99 z dne 7.3.2001.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 41014-1/2009

Datum: 8. april 2009

Župan občine Cerkvenjak

Jože Kraner, s. r.