New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-22/2013-1-(41/04)

Datum: 9.10.2013

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.10.2013 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1) Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.9.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

4) Odlok od spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

5) Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj - 1. obravnava (gradivo)

 
7) Obvezna razlaga 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in Ureditveni načrt Golnik. (gradivo)

 

8) Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj - nadaljevanje obravnave (gradivo)

 

9) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj (gradivo)

 

10)Program športa Mestni občini Kranj za leto 2014 (gradivo)

 

11) Predlogi za podelitev priznanj za leto 2013 (gradivo)

 

12) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (odgovor 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-1 13.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Zupan

 

 

 

Priloge:

- Gradivo