New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09 in 11/11) in 104. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na 14. redni seji, dne 21.4.2016 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2015.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih programov, v katerih so podani prikazi podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letu 2015 v naslednji višini:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

  1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.753.874,14

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

1.942.546,89

70

DAVČNI PRIHODKI

1.651.627,82

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.385.635,00

703

Davki na premoženje

209.139,60

704

Domači davki na blago in storitve

57.851,93

706

Drugi davki

1,29

71

NEDAVČNI PRIHODKI

290.919,07

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

242.070,95

711

Takse in pristojbine

1.836,65

712

Globe in druge denarne kazni

640,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki

46.371,47

72

KAPITALSKI PRIHODKI

539.923,16

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

28.500,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

511.423,16

73

PREJETE DONACIJE

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

271.404,09

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

271.404,09

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0,00

78

Prejeta sredstva iz evropske unije

0,00

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.115.145,52

40

TEKOČI ODHODKI

830.068,39

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

142.892,74

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.723,91

402

Izdatki za blago in storitve

624.954,06

403

Plačila domačih obresti

9.284,29

409

Rezerve

31.213,39

41

TEKOČI TRANSFERI

824.553,70

410

Subvencije

59.066,10

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

476.924,70

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

75.507,08

413

Drugi tekoči domači transferi

213.055,82

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

391.747,29

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

391.747,29

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

68.776,14

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

 

36.460,45

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

32.315,69

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

638.728,62

 

  1. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

 

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0

 

  1. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500

Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

106.633,58

55

ODPLAČILA DOLGA

106.633,58

550

Odplačila domačega dolga

106.633,58

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

532.095,04

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-106.633,58

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

638.728,62

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

383.292,08

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0007/2014-14

Datum: 21.04.2016

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan