New Page 1

 

Na podlagi   Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 78/08 in 51/10), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08),   Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –UPB4) in 98. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2010 ), je občinski svet občine Žetale na 3. izredni seji, dne 22.12.2011   sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽETALE ZA LETO 2011

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2011  )  se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta 2011

Skupina/Podskupina kontov

v  EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.197.986

TEKOČI PRIHODKI(70+71)

1.151.067

70 DAVČNI PRIHODKI

1.090.077

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.037.357

 

703 Davki na premoženje

24.770

 

704 Domači davki na blago in storitve

25.950

 

706 Drugi davki

2.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

60.990

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

14.620

 

711 Takse in pristojbine

400

 

712 Denarne kazni

1.500

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.880

 

714 Drugi nedavčni prihodki

33.590

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                           

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemater. premoženja

 

73 PREJETE DONACIJE

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.046.919

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij  

350.808

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 

696.111

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.118.515

40 TEKOČI ODHODKI

405.815

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

85.310

 

401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve

15.003

 

402 Izdatki za blago in storitve

301.102

 

403 Plačila domačih obresti

4.400

 

409 Rezerve

 

41 TEKOČI TRANSFERI

394.557

 

410 Subvencije

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

220.000

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

40.562

 

413 Drugi tekoči domači transferi

133.995

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.310.543

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.310.543

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.600

 

431 Invest. transferi  prav. in fiz.oseb, ki niso prorač.uporab.

2.500

 

432 Invest. transferi  proračunskim uporabnikom

5.100

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

79.471

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina /Podskupina kontov

Proračun leta 2011

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                          

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA  POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

     DELEŽEV(440+441+442)

 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    

 

 

440 Dana posojila

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

C RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2011 

VII. ZADOLŽEVANJE(500)

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

 

500 Domače zadolževanje

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

85.540

55 ODPLAČILO DOLGA

85.540

 

550 Odplačilo domačega dolga

85.540

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-  6.069 

(I+IV.+VII.-II-V-VIII.)

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)

-85.540 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

-79.471

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010   

15.474

 

 

     

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,  uporablja pa se za proračunsko leto 2011.

 

 

Številka: 032-0003/2011-I/1

 

 

Žetale, 22.12.2011 

 

 

 

 

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN  l.r.