New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 9. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 

 

1. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20/19 z dne 29. 3. 2019) in Odloku o spremembi proračuna Občine Velika Polana (objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019 in 50/19 z dne 9. 8. 2019) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:

»Proračun Občine Velika Polana za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:

   

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

1.508.776,51

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.196.356,84

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

973.041,19

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

902.100

703

DAVKI NA PREMOŽENJE 

60.558,28

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

9.882,91

706

DRUGI DAVKI 

500,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

223.315,65

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

131.114,32

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.000,00

712

DENARNE KAZNI

1.231,84

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

60.834,58

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

29.134,91

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

113.089,64

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

101.245,65

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER. DOLG. SRED.

11.844,00

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

199.330,03

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ

86.140,57

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU

113.189,46

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.509.100,56

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

936.091,87

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

160.411,08

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

26.885,14

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

734.462,97

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

8.332,68

409

REZERVE

6.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

409.372,99

410

SUBVENCIJE

10.981,59

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

275.450,01

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

45.293,45

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

77.647,94

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

157.135,70

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

157.135,70

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

6.500,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

6.500,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

0

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–324,05

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

44

DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441)

 

440

DANA POSOJILA

 

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

 

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

373.345,15

50

ZADOLŽEVANJE (500)

373.345,15

5001

NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH 

119.555,15

5003

NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH – 21. člen ZFO

153.790,00

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA

408.284,56

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

408.284,56

550

ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

408.284,56

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–35.263,46

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–34.939,41

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

324,05

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

35.263,46

       

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 06-9/2019 OS

Velika Polana, dne 17. decembra 2019

 

Župan 

Občine Velika Polana 

mag. Damijan Jaklin