New Page 2

V A B I L O

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica in z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta  (oba objavljena v Uradnem listu RS, št. 55/10)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki bo

 

 

v četrtek, 11.7.2019 ob 15. uri

 

v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10/II

 

 

 PREDLAGANI DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 30.5. 2019 (zapisnik)

3. Določitev dnevnega reda 5. redne seje

4. Ureditev premoženjsko pravnih razmerij na območju poslovne cone Slovenska Bistrica v povezavi z obnovo stare šole na Vošnjakovi ulici (gradivo)

5. Prijava projekta »RACEforLIFE« na razpis v okviru programa LIFE in pogodba o poslovnem sodelovanju (gradivo 1, 2)

6. Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 (gradivo)

7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava (gradivo)

8. Odlok o spremembi in  dopolnitvi  Odloka  o ustanovitvi  javnega zavoda  vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica- II. obravnava (gradivo)

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava (gradivo)

10. Poročilo o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica za leto 2018 (gradivo)

11. Potrditev elaboratov oblikovanja cen gospodarskih javnih služb na območju Občine Slovenska Bistrica:

a) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, Komunala Slovenska Bistrica (gradivo)

b) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, OKP Rogaška Slatina (gradivo)

c) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, Komunala Slovenska Bistrica (gradivo)

d) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Ravnanje s komunalnimi odpadki, Komunala Slovenska Bistrica (gradivo)

12. Soglasje  k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu (gradivo)

13. Najemnina za Dom dr. Jožeta Potrča, Enota Slovenska  Bistrica (gradivo)

14. Poslovno poročilo Razvojno informacijskega centra za leto 2018 (gradivo)

15. Poročilo o delovanju javnih zavodov  v letu 2018 (gradivo)

16. Premoženjske zadeve:

a) nakup zbirke fotografske opreme (gradivo)

b)sprememba Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (gradivo)

17. Odgovori na vprašanja in pobude (gradivo)

18. Vprašanja in pobude

19. Informacije

      - razno.

 

 S spoštovanjem.

 

 

 

Občina Slovenska Bistrica

 

dr. Ivan Žagar, župan